Τεχνολογίες νερού και υγρών αποβλήτων στους αρχαίους πολιτισμούς: Συμπεράσματα

A. N. Angelakis, D. Koutsoyiannis, and L.W. Mays, Water and wastewater technologies in ancient Civilizations: Conclusions, Proceedings of the 1st IWA International Symposium on Water and Wastewater Technologies in Ancient Civilizations, edited by A. N. Angelakis and D. Koutsoyiannis, Iraklio, doi:10.13140/RG.2.1.5138.7120, International Water Association, 2006.

[Τεχνολογίες νερού και υγρών αποβλήτων στους αρχαίους πολιτισμούς: Συμπεράσματα]

[doc_id=737]

[Αγγλικά]

Συνοψίζονται τα συμπεράσματα του συνεδρίου για τις τεχνολογίες νερού και υγρών αποβλήτων στους αρχαίους πολιτισμούς, η επιτυχία του οποίου δείχνει το μεγάλο επιστημονικό ενδιαφέρον για το υπόψη αντικείμενο. Το ενδιαφέρον αυτό αιτιολογείται από τη διαχρονική ομοιότητα των προβλημάτων σχετικά με το νερό, από την αναγνώριση της σοφίας που ανέπτυξαν οι αρχαίοι πολιτισμοί, από τα σημερινά οξυμένα προβλήματα που απαιτούν βιώσιμες λύσεις και από το γεγονός ότι η ιστορία είναι ο καλύτερος δάσκαλος για το παρόν και το μέλλον.

PDF Πλήρες κείμενο:

Βλέπε επίσης: http://www.iwahq.org/templates/ld_templates/layout_633184.aspx?ObjectId=656409

Εργασίες μας που αναφέρονται σ' αυτή την εργασία:

1. N. Mamassis, A. Efstratiadis, P. Dimitriadis, T. Iliopoulou, R. Ioannidis, and D. Koutsoyiannis, Water and Energy, Handbook of Water Resources Management: Discourses, Concepts and Examples, edited by J.J. Bogardi, T. Tingsanchali, K.D.W. Nandalal, J. Gupta, L. Salamé, R.R.P. van Nooijen, A.G. Kolechkina, N. Kumar, and A. Bhaduri, Chapter 20, 617–655, doi:10.1007/978-3-030-60147-8_20, Springer Nature, Switzerland, 2021.

Κατηγορίες: Αρχαία επιστήμη και τεχνολογία