Κατάταξη ισχυρών επεισοδίων βροχής και πλημμύρας κατά τύπο καιρού

N. Mamassis, D. Koutsoyiannis, and I. Nalbantis, Intense rainfall and flood event classification by weather type, 19th General Assembly of the European Geophysical Society, Annales Geophysicae, Vol. 12, Supplement II, Part II, Grenoble, 440, doi:10.13140/RG.2.1.4124.9520, European Geophysical Society, 1994.

[Κατάταξη ισχυρών επεισοδίων βροχής και πλημμύρας κατά τύπο καιρού]

[doc_id=75]

[Αγγλικά]

Μελετάται η επίδραση των διαφορετικών τύπων καιρού στις ισχυρές βροχοπτώσεις και τα πλημμυρικά επεισόδια. Αναλύονται δεδομένα από τη Δυτική Ελλάδα και χρησιμοποιείται μια κατάταξη τύπων καιρού που είναι διαδεδομένη στην Ελλάδα. Υπολογίζονται οι δεσμευμένες πιθανότητες εκδήλωσης καταιγίδας και πλημμύρας δεδομένου του τύπου καιρού που επικρατεί. Οι αναλύσεις δείχνουν ότι υπάρχουν στατιστικά σημαντικές διαφορές στις πιθανότητες αυτές για τους διαφορετικούς τύπους καιρού. Ωστόσο, η εισαγωγή της έννοιας του τύπου καιρού δεν εξηγεί σημαντικό ποσοστό της διασποράς στα χαρακτηριστικά των καταιγίδων και πλημμυρών, όπως για παράδειγμα στο συνολικό και τα ωριαία ύψη της καταιγίδας, και στον πλημμυρικό όγκο.

PDF Πλήρες κείμενο:

PDF Συμπληρωματικό υλικό:

Βλέπε επίσης: http://dx.doi.org/10.13140/RG.2.1.4124.9520

Σχετικές εργασίες:

Εργασίες μας που αναφέρονται σ' αυτή την εργασία:

1. N. Mamassis, and D. Koutsoyiannis, Influence of atmospheric circulation types in space-time distribution of intense rainfall, Journal of Geophysical Research-Atmospheres, 101 (D21), 26267–26276, 1996.

Κατηγορίες: Πλημμύρες