Ζυγός: Ένα μοντέλο προσομοίωσης των διεργασιών λεκάνης απορροής

S. Kozanis, and A. Efstratiadis, Zygos: A basin processes simulation model, 21st European Conference for ESRI Users, Athens, Greece, 2006.

[Ζυγός: Ένα μοντέλο προσομοίωσης των διεργασιών λεκάνης απορροής]

[doc_id=754]

[Αγγλικά]

Ο Ζυγός αναπαριστά τις κύριες υδρολογικές διεργασίες μιας λεκάνης, χρησιμοποιώντας μια αδιαμέριστη προσέγγιση. Υλοποιεί ένα εννοιολογικό σχήμα συγκέντρωσης εδαφικής υγρασίας, βασισμένο σε μια γενίκευση του τυπικού μοντέλου Thornthwaite, το οποίο επεκτείνεται με μια δεξαμενή υπόγειου νερού. Η γραφική απεικόνιση των συνιστωσών του μοντέλου βοηθά στην υλοποίηση διαφορετικών διαμορφώσεων του μοντέλου. Για την αυτόματη εκτίμηση των παραμέτρων του μοντέλου περιέχεται μια διαδικασία ολικής βελτιστοποίησης, που υλοποιεί τον εξελικτικό αλγόριθμο ανόπτησης-απλόκου.

PDF Πλήρες κείμενο (625 KB)

Σχετικές εργασίες:

Άλλες εργασίες που αναφέρονται σ' αυτή την εργασία (αυτός ο κατάλογος μπορεί να μην είναι ενημερωμένος):

1. Bekri, E., M. Disse, P. Yannopoulos, Optimizing water allocation under uncertain system conditions in Alfeios River Basin (Greece), Part B: Fuzzy-boundary intervals combined with multi-stage stochastic programming model, Water, 7(10), 6427-6466, doi:10.3390/w7116427, 2015.
2. Charizopoulos, N., A. Psilovikos, and E. Zagana, A lumped conceptual approach for modeling hydrological processes: the case of Scopia catchment area, Central Greece, Environmental Earth Sciences, 76:18, doi:10.1007/s12665-017-6967-0, 2017.
3. Rozos, E., A methodology for simple and fast streamflow modelling, Hydrological Sciences Journal, 65(7), 1084-1095, doi:10.1080/02626667.2020.1728475, 2020.
4. Bekri, E. S., P. Economou, P. C. Yannopoulos, and A. C. Demetracopoulos, Reassessing existing reservoir supply capacity and management resilience under climate change and sediment deposition, Water, 13(13), 1819, doi:10.3390/w13131819, 2021.

Κατηγορίες: Υδρολογικά μοντέλα, Λογισμικό