Η πανταχού παρουσία της ομοιοθετικής συμπεριφοράς σε υδρομετεωρολογικές χρονοσειρές και οι επιπτώσεις της στην εκτίμηση της κλιματικής αλλαγής

A. Montanari, D. Koutsoyiannis, and S.M. Papalexiou, The omnipresence of scaling behaviour in hydrometeorological time series and its implications in climatic change assessments, XXIV General Assembly of the International Union of Geodesy and Geophysics, Perugia, doi:10.13140/RG.2.2.26305.35688, International Union of Geodesy and Geophysics, International Association of Hydrological Sciences, 2007.

[Η πανταχού παρουσία της ομοιοθετικής συμπεριφοράς σε υδρομετεωρολογικές χρονοσειρές και οι επιπτώσεις της στην εκτίμηση της κλιματικής αλλαγής]

[doc_id=786]

[Αγγλικά]

Πολλά παραδείγματα υδρομετεωρολογικών χρονοσειρών μεγάλου μήκους δείχνουν ότι αυτές ακολουθούν ομοιοθετική συμπεριφορά στο χρόνο, ή αλλιώς το φαινόμενο Hurst. Τα παραδείγματα που διερευνήθηκαν αφορούν μεγάλο φάσμα χρονοσειρών και χρονικών κλιμάκων, ξεκινώντας από βροχόπτωση σε χρονική κλίμακα 10 δευτερολέπτων και φτάνοντας σε ανακατασκευή της θερμοκρασίας για πάνω από 400 χιλιάδες χρόνια. Η ομοιοθετική συμπεριφορά μπορεί να αντανακλά τη μεγάλης κλίμακας μεταβλητότητα διάφορων παραγόντων που επηρεάζουν το κλίμα και, έτσι, μπορεί να υποστηρίξει μια πληρέστερη φυσική κατανόηση και ποσοτικοποίηση της αβεβαιότητάς των υδροκλιματικών διεργασιών. Οι επιπτώσεις της μακροπρόθεσμης εμμονής στο κλίμα, ιδίως σε στατιστικά ερωτήματα και προβλήματα, μπορεί να είναι καθοριστικές, αλλά φαίνεται ότι δεν έχουν αναγνωριστεί και κατανοηθεί πλήρως, καθώς έχουν αγνοηθεί στις περισσότερες κλιματολογικές μελέτες. Για να φωτίσουμε αυτές τις επιπτώσεις δείχνουμε, χρησιμοποιώντας αναλυτικές μεθόδους, ότι τα χαρακτηριστικά χρονοσειρών θερμοκρασίας, που φαίνεται να είναι συμβατά με την ομοιοθετική υπόθεση, συνεπάγονται δραματική αύξηση της αβεβαιότητας στις στατιστικές εκτιμήσεις και απομείωση της σημαντικότητας στις στατιστικές δοκιμές, σε σύγκριση με την κλασική στατιστική. Για το λόγο αυτό ισχυριζόμαστε ότι η στατιστική ανάλυση στην υδροκλιματική έρευνα χρειάζεται αναθεώρηση, προκειμένου να αποφευχθεί η εξαγωγή παραπειστικών αποτελεσμάτων.

PDF Πλήρες κείμενο (889 KB)

Βλέπε επίσης: http://dx.doi.org/10.13140/RG.2.2.26305.35688

Σχετικές εργασίες: