Υδρολογία και ποσοτικές εκτιμήσεις φερτών υλικών

Δ. Κουτσογιάννης, Υδρολογία και ποσοτικές εκτιμήσεις φερτών υλικών, Πρακτικά σεμιναρίου έργων εγγείων βελτιώσεων, Αθήνα, 174–188, doi:10.13140/RG.2.1.1718.5528, Πανελλήνιος Σύλλογος Διπλωματούχων Αγρονόμων-Τοπογράφων Μηχανικών, 1986.

[doc_id=81]

[Ελληνικά]

Στην εργασία εξετάζονται συνοπτικά οι υδρολογικές μέθοδοι για την εκτίμηση ποσοτήτων φερτών υλικών, οι οποίες παρουσιάζουν πλεονεκτήματα έναντι των υδραυλικών-υδροδυναμικών μεθόδων, όταν πρόκειται για εφαρμογές σε φυσικές λεκάνες απορροής. Αρχικά περιγράφονται οι μηχανισμοί και οι παράγοντες της εδαφικής διάβρωσης και γίνεται συνοπτική παρουσίαση της Παγκόσμιας Εξίσωσης Εδαφικής Απώλειας (Universal Soil Loss Equation). Στη συνέχεια παρουσιάζονται τρεις κατηγορίες υδρολογικών μεθόδων εκτίμησης ποσοτήτων φερτών υλικών (στερεοαπορροής) σε υδατορεύματα. Στο τέλος δίνεται και μια νέα εμπειρική σχέση εκτίμησης στερεοαπορροής, που βασίστηκε σε μετρήσεις σε ποτάμια της βορειοδυτικής Ελλάδας.

PDF Πλήρες κείμενο (964 KB)

Βλέπε επίσης: http://dx.doi.org/10.13140/RG.2.1.1718.5528

Σχετικές εργασίες:

Σημείωση:

Η εργασία αναδημοσιεύτηκε στο συλλογικό τόμο της Εθνικής Επιτροπής κατά της Ερημοποίησης "Ερημοποίηση - Επιστημονικές εργασίες Ελλήνων συγγραφέων", επιμέλεια Ο. Βαρελίδης, Ν. Γιάσογλου και Σ. Λιβέρης, Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Αθήνα 2004.