Εκτιμήσεις στερεοαπορροής στην Ελλάδα

Δ. Κουτσογιάννης, και Κ. Ταρλά, Εκτιμήσεις στερεοαπορροής στην Ελλάδα, Τεχνικά Χρονικά, A-7 (3), 127–154, 1987.

[doc_id=50]

[Ελληνικά]

Η εργασία αυτή είναι μια προσπάθεια εξαγωγής ποιοτικών και ποσοτικών συμπερασμάτων από τα διαθέσιμα δεδομένα μετρήσεων στερεοπαροχής στην Ελλάδα και περιλαμβάνει: (α) συνοπτική αναφορά στο καθεστώς των μετρήσεων και τις ακολουθούμενες μεθοδολογίες επεξεργασίας και αξιοποίησης τους· (β) εξέταση της επίδρασης των υδρολογικών, κλιματικών, τοπογραφικών και γεωλογικών παραμέτρων στην ποσότητα των φερτών υλικών (στερεοαπορροή), με βάση τα διαθέσιμα δεδομένα μετρήσεων σε ποταμούς της βορειοδυτικής Ελλάδας, με παράλληλη ερμηνεία των εμφανιζόμενων αλληλεπιδράσεων· και (γ) παραγωγή με στατιστικές μεθοδολογίες μιας απλής εμπειρικής σχέσης, κατάλληλης για εκτιμήσεις μέσης ετήσιας στερεοαπορροής, από στοιχεία υδρολογίας και γεωλογίας της λεκάνης απορροής.

PDF Πλήρες κείμενο (1029 KB)

Σημείωση:

Η τελική εμπειρική σχέση ουσιαστικά χρησιμοποιεί τη μέση ετήσια βροχόπτωση της λεκάνης και τα ποσοστά της επιφάνειας που καλύπτουν οι διάφοροι τύποι πετρωμάτων στη λεκάνη. Η σχέση είναι κατάλληλη για άμεση εφαρμογή και μπορεί να χρησιμοποιηθεί άμεσα για την εκτίμηση νεκρών όγκων ταμιευτήρων σε λεκάνες που δεν έχουν εξοπλισμό μέτρησης στερεοπαροχής. Η εμπειρική σχέση εκτίμησης της στερεοαπορροής έχει έκτοτε χρησιμοποιηθεί ευρύτατα σε διάφορες έρευνες και μελέτες στον ελλαδικό χώρο. Μεταξύ των πρώτων τέτοιων μελετών αναφέρονται ορισμένες (ενδεικτικά) οι παρακάτω:

  1. Ερευνητικό έργο "Περιβαλλοντικές επιπτώσεις από το υπό κατασκευή δίκτυο άρδευσης στη λίμνη Μικρή Πρέσπα του νομού Φλώρινας", Επιστημονικός υπεύθυνος Μ. Μποναζούντας, 1987.
  2. Ερευνητικό έργο "Διερεύνηση αξιοποίησης ομβρίων νερών για άρδευση: Εφαρμογή στην περιοχή Δήμου Αρχανών", Επιστημονικός υπεύθυνος Γ. Τσακίρης, 1988.
  3. Μελέτη μικρών λιμνοδεξαμενών Νότιας Επτανήσου (Κεφαλονιά, Ζάκυνθος), Μελετητής ΜΕΤΕΡ, 1990.
  4. Ερευνητικό έργο "Διερεύνηση προσφερομένων δυνατοτήτων για την ενίσχυση της ύδρευσης μείζονος περιοχής Αθηνών", Τεύχος 15, Επιστημονικός υπεύθυνος Θ. Ξανθόπουλος, 1990.
  5. Μελέτη "Περιβαλλοντικές επιπτώσεις και επανορθωτικά μέτρα αρδευτικού Κάτω Ευρώτα", Μελετητής Έψιλον, 1990.
  6. Μελέτη "Περιβαλλοντικές επιπτώσεις και επανορθωτικά μέτρα αρδευτικού Γιάλοβας Πυλιάς", Μελετητής Έψιλον, 1990.
  7. Μελέτη "Περιβαλλοντικές επιπτώσεις και επανορθωτικά μέτρα αρδευτικού Αχέροντα", Μελετητής Έψιλον, 1990.
  8. Μελέτη "Οριστικοποίηση έργων εκβολής Γιόφυρου και Ξηροποτάμου, Φάση Ι - Ερευνητικές εργασίες", Μελετητής Κ. Μουτζούρης, 1991.
  9. Μελέτη μικρών λιμνοδεξαμενών Νομού Αρκαδίας, Μελετητής ΥΠΟΔΟΜΗ, 1992.
  10. Ερευνητικό έργο "Γεωτεχνική - τεχνικοοικονομική έρευνα του Νομού Κορινθίας - Προτάσεις για κατασκευή έργων με σκοπό την αξιοποίηση των επιφανειακών νερών για εξυπηρέτηση των αρδευτικών και υδρευτικών αναγκών", Επιστ. υπ. Γ. Κούκης, Παν. Πατρών, 1994.

Στο ερευνητικό έργο "Διερεύνηση προσφερομένων δυνατοτήτων για την ενίσχυση της ύδρευσης μείζονος περιοχής Αθηνών" (Τεύχος 15, 1990) έγινε και επαλήθευση της μεθόδου με βάση δεδομένα μετρήσεων στερεοπαροχής στον Εύηνο, τα αποτελέσματα της οποίας ήταν πολύ καλά.

Εργασίες μας στις οποίες αναφέρεται αυτή η εργασία:

1. Κ. Ταρλά, Εκτίμηση της ποσότητας των αιωρούμενων φερτών υλικών από τοπογραφικές, υδρομετεωρολογικές και γεωλογικές παραμέτρους, Διπλωματική εργασία, 214 pages, Τομέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, Ιούνιος 1984.

Εργασίες μας που αναφέρονται σ' αυτή την εργασία:

1. N. Mamassis, S. Moustakas, and N. Zarkadoulas, Representing the operation of ancient reclamation works at Lake Copais in Greece, Water History, doi:10.1007/s12685-015-0126-x, 2015.

Άλλες εργασίες που αναφέρονται σ' αυτή την εργασία: Δείτε τις στο Google Scholar ή στο ResearchGate

Άλλες εργασίες που αναφέρονται σ' αυτή την εργασία (αυτός ο κατάλογος μπορεί να μην είναι ενημερωμένος):

1. Niadas, I.A., Regional flow duration curve estimation in small ungauged catchments using instantaneous flow measurements and a censored data approach, Journal of Hydrology, 314(1-4), 48-66, 2005.
2. #Zarris, D., E. Lykoudi and D. Panagoulia, Assessing the impacts of sediment yield on the sustainability of major hydraulic systems, Proceedings, Protection and Restoration of the Environment VIII, Mykonos, Greece, 2006.
3. Sigalos, G., V. Loukaidi, S. Dasaklis and A. Alexouli-Livaditi, Assessment of the quantity of the material transported downstream of Sperchios River, Bulletin of the Geological Society of Greece, XLIII (2), 737-745, 2010.

Κατηγορίες: Υδρολογικά μοντέλα, Εργασίες φοιτητών