Απλοποίηση της εκτίμησης της εξατμοδιαπνοής στην Ελλάδα

Α. Τέγος, Απλοποίηση της εκτίμησης της εξατμοδιαπνοής στην Ελλάδα, Μεταπτυχιακή εργασία, Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, 2007.

[doc_id=820]

[Ελληνικά]

Στην παρούσα εργασία αναπτύχθηκε ένα νέο μοντέλο για την εκτίμηση της δυνητικής εξατμοδιαπνοής. Το νέο μοντέλο βασίζεται στη διατύπωση μιας παραμετρικής εξίσωσης, που προσαρμόζεται σε ένα δείγμα υπολογισμένης δυνητικής εξατμοδιαπνοής κατά Penman- Monteith. Η προσαρμογή γίνεται με την μέθοδο των ελαχίστων τετραγώνων και το νέο μοντέλο απαιτεί για δεδομένα εισόδου τη μέση θερμοκρασία και την εξωγήινη ακτινοβολία, εκ των οποίων μόνο η θερμοκρασία χρειάζεται να μετρηθεί. Το μοντέλο εφαρμόστηκε σε 37 μετεωρολογικούς σταθμούς της Ελλάδας για τις περιόδους 1968-83 και 1984-1989 σε μηνιαίο χρονικό βήμα. Η πρώτη περίοδος είναι η περίοδος βαθμονόμησης και η δεύτερη η περίοδος επαλήθευσης του μοντέλου, όπου ελέγχεται η προγνωστική ικανότητα του. Μέσω βελτιστοποίησης μειώθηκαν οι παράμετροι του αρχικού παραμετρικού μοντέλου με σκοπό την απλοποίηση της μαθηματικής του έκφρασης. Τα αποτελέσματα κρίνονται ιδιαίτερα ικανοποιητικά. Τέλος, πραγματοποιήθηκε γεωγραφική παρεμβολή των παραμέτρων με τη χρήση Συστημάτων Γεωγραφικής Πληροφορίας, για την εξαγωγή τους σε όλο τον Ελλαδικό χώρο.

PDF Πλήρες κείμενο:

PDF Συμπληρωματικό υλικό:

Άλλες εργασίες που αναφέρονται σ' αυτή την εργασία (αυτός ο κατάλογος μπορεί να μην είναι ενημερωμένος):

1. Papadavid, G. C., A. Agapiou, S. Michaelides and D. G.Hadjimitsis, The integration of remote sensing and meteorological data for monitoring irrigation demand in Cyprus, Nat. Hazards Earth Syst. Sci., 9, 2009-2014, 2009.
2. Hadjimitsis, D. G., and G. Papadavid, Integrated approach of remote sensing and micro-sensor technology for estimating evapotranspiration in Cyprus, Agric Eng Int: CIGR Journal 12 (3-4), 1-11, 2010.
3. Papadavid, G., D. Hadjimitsis, S. Michaelides and A. Nisantzi, Crop evapotranspiration estimation using remote sensing and the existing network of meteorological stations in Cyprus, Adv. Geosci., 30, 39-44, doi: 10.5194/adgeo-30-39-2011, 2011.
4. #Hadjimitsis, D. G. and G. Papadavid, Remote Sensing for Determining Evapotranspiration and Irrigation Demand for Annual Crops, Remote Sensing of Environment - Integrated Approaches, 10.5772/39305, 2013.