Μαθήματα από τις μεγάλου μήκους ιστορικές χρονοσειρές του Νείλου: ντετερμινισμός, ιντετερμινισμός και μέγιστη εντροπία

D. Koutsoyiannis, and A. Georgakakos, Lessons from the long flow records of the Nile: determinism vs indeterminism and maximum entropy, 20 Years of Nonlinear Dynamics in Geosciences, Rhodes, Greece, doi:10.13140/RG.2.2.10996.14727, 2006.

[Μαθήματα από τις μεγάλου μήκους ιστορικές χρονοσειρές του Νείλου: ντετερμινισμός, ιντετερμινισμός και μέγιστη εντροπία]

[doc_id=841]

[Αγγλικά]

PDF Πλήρες κείμενο (593 KB)

Βλέπε επίσης: http://dx.doi.org/10.13140/RG.2.2.10996.14727

Εργασίες μας που αναφέρονται σ' αυτή την εργασία:

1. D. Koutsoyiannis, H. Yao, and A. Georgakakos, Medium-range flow prediction for the Nile: a comparison of stochastic and deterministic methods, Hydrological Sciences Journal, 53 (1), 142–164, doi:10.1623/hysj.53.1.142, 2008.
2. D. Koutsoyiannis, A. Montanari, H. F. Lins, and T.A. Cohn, Climate, hydrology and freshwater: towards an interactive incorporation of hydrological experience into climate research—DISCUSSION of “The implications of projected climate change for freshwater resources and their management”, Hydrological Sciences Journal, 54 (2), 394–405, doi:10.1623/hysj.54.2.394, 2009.
3. D. Koutsoyiannis, Hydrology and Change, Hydrological Sciences Journal, 58 (6), 1177–1197, doi:10.1080/02626667.2013.804626, 2013.
4. D. Koutsoyiannis, Stochastics of Hydroclimatic Extremes - A Cool Look at Risk, Εκδοση 2, ISBN: 978-618-85370-0-2, 346 pages, doi:10.57713/kallipos-1, Kallipos Open Academic Editions, Athens, 2022.