Σχετικά με την ανιχνευσιμότητα της μη στασιμότητας από δεδομένα, με τη χρήση στατιστικών εργαλείων

D. Koutsoyiannis, On detectability of nonstationarity from data using statistical tools, European Geosciences Union General Assembly 2008, Geophysical Research Abstracts, Vol. 10, Vienna, 05634, doi:10.13140/RG.2.2.32596.81282, European Geosciences Union, 2008.

[Σχετικά με την ανιχνευσιμότητα της μη στασιμότητας από δεδομένα, με τη χρήση στατιστικών εργαλείων]

[doc_id=847]

[Αγγλικά]

PDF Πλήρες κείμενο:

Βλέπε επίσης: http://dx.doi.org/10.13140/RG.2.2.32596.81282

Κατηγορίες: Ντετερμινισμός και στοχαστικότητα, Στοχαστική