Εκτίμηση απολήψιμου δυναμικού για την ύδρευση της Αθήνας με εφαρμογή του λογισμικού Υδρονομέας

Μ. Ρομπόκα, Εκτίμηση απολήψιμου δυναμικού για την ύδρευση της Αθήνας με εφαρμογή του λογισμικού Υδρονομέας, MSc thesis, 167 pages, Φεβρουάριος 2009.

[doc_id=897]

[Ελληνικά]

Στην παρούσα εργασία, μέσω του λογισμικού «Υδρονομέας», γίνεται μια προσπάθεια εκτίμησης του ασφαλούς απολήψιμου δυναμικού για την ύδρευση της Αθήνας για αποδεκτό επίπεδο αξιοπιστίας ίσο με 99% σε ετήσια βάση, που σημαίνει ότι είναι ανεκτή μία αστοχία κατά μέσο όρο την εκατονταετία. Η μεθοδολογία διαχείρισης που ακολουθείται διακρίνεται σε επιμέρους βήματα.

PDF Πλήρες κείμενο (9686 KB)

PDF Συμπληρωματικό υλικό: