Επιπτώσεις των πυρκαγιών στην υδρολογία και τη διάβρωση: Η περίπτωση της Πάρνηθας

Μ. Παπαθεοδοσίου, και Δ. Χριστοδούλου, Επιπτώσεις των πυρκαγιών στην υδρολογία και τη διάβρωση: Η περίπτωση της Πάρνηθας, Διπλωματική εργασία, 312 pages, Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, 2009.

[doc_id=912]

[Ελληνικά]

Εξετάζονται οι δασικές πυρκαγιές και οι επιπτώσεις τους στο οικοσύστημα, καθώς και τη διάβρωση που συντελείται σε καμένες δασικές εκτάσεις. Αρχικά γίνεται μια γενική περιγραφή του φαινομένου των δασικών πυρκαγιών και των παραγόντων που τις επηρεάζουν, καθώς και μια μικρή αναδρομή στο ιστορικό τους στον Ελλαδικό χώρο. Ακολούθως αναλύεται το φαινόμενο της διάβρωσης, τα είδη αυτής και οι παράγοντες που την επηρεάζουν. Ακόμη γίνεται μια καταγραφή των αρνητικών συνεπειών των δασικών πυρκαγιών στο έδαφος, τόσο σε ό,τι αφορά τα φυσικά και χημικά, όσο και στα βιολογικά χαρακτηριστικά του. Στη συνέχεια παρουσιάζονται οι επιπτώσεις των πυρκαγιών σε μια λεκάνη απορροής και τον υδρολογικό κύκλο, όπως στην εξατμοδιαπνοή, στην διήθηση, στην απορροή και αλλού. Σημαντικό μέρος της ασχολείται με το πώς επηρεάζουν οι πυρκαγιές τη διάβρωση του εδάφους σε δασικές εκτάσεις, καθώς και με την παρουσίαση των σημαντικότερων αντιδιαβρωτικών επεμβάσεων που έχουν εφαρμοστεί ανά τον κόσμο, όπως είναι η διάστρωση προστατευτικού στρώματος, οι κορμοσειρές, η σπορά κ.α., ενώ παρουσιάζονται και συγκριτικές μελέτες. Τέλος, δίνεται μια εικόνα της υφιστάμενης κατάστασης, στις καμένες εκτάσεις της Πάρνηθας, των αντιδιαβρωτικών μέτρων που εφαρμόστηκαν, ενώ παρουσιάζονται και τα αποτελέσματα εργαστηριακών αναλύσεων εδαφικών δειγμάτων, στα οποία υπολογίστηκε η περιεκτικότητα σε οργανική ύλη ενώ παράλληλα κοκκομετρήθηκαν, με βάση τα οποία γίνεται μια απόπειρα αξιολόγησης των επεμβάσεων που έχουν πραγματοποιηθεί στον Ελλαδικό χώρο, κυρίως στην Πάρνηθα, αλλά και αλλού.

PDF Πλήρες κείμενο (27706 KB)

PDF Συμπληρωματικό υλικό: