Δημιουργία βάσης δεδομένων για την καταγραφή πλημμυρικών γεγονότων

Φλώρος, Δημιουργία βάσης δεδομένων για την καταγραφή πλημμυρικών γεγονότων, MSc thesis, 82 pages, 2009.

[doc_id=914]

[Ελληνικά]

Η παρούσα διπλωµατική εργασία ασχολείται µε τη δηµιουργία µίας ενιαίας βάσης δεδοµένων καταγραφής πληµµυρικών γεγονότων. Η ανάγκη αυτή προκύπτει µετά από την Οδηγία 2007/60/ΕΚ Του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του συµβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2007 και χρειάζεται για την αξιολόγηση και τη διαχείριση των κινδύνων πληµµύρας. Στο πρώτο κεφάλαιο αναφέρεται η Οδηγία 2007/60/ΕΚ Του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και γίνεται µνεία στα µεγαλύτερα πληµµυρικά γεγονότα που έχουν πλήξει την Αττική. Τέλος διευκρινίζεται η πηγή των δεδοµένων για τη µελέτη των τεσσάρων πληµµυρών που θα αναλυθούν στο επόµενο κεφάλαιο. Έπειτα γίνεται ανάλυση τεσσάρων πληµµυρικών επεισοδίων που έχουν συµβεί στην Αττική και συγκεκριµένα στις 22-24/11/2005, στις 08/11/2004, στις 20/10/2007 και της µεγάλης πληµµύρας που έγινε στις 6/11/1961. Αφού λοιπόν επεξεργαστούν τα δεδοµένα που έχουµε από τους υδρογραφικούς σταθµούς σχεδιάζουµε την όµβρια καµπύλη και τη συγκρίνουµε για περιόδους επαναφοράς δύο, δέκα και πενήντα χρόνια αντίστοιχα. Το τρίτο κεφάλαιο και ίσως το σηµαντικότερο αναλύει την ιστοσελίδα http://floods.avmap.gr/ που είναι ο διαδικτυακός τόπος όπου γίνεται η συγκέντρωση των δεδοµένων. Ακόµη παρουσιάζεται και ένα παράδειγµα αυτό της πληµµύρας στις 22-24/11/2005. Στη συνέχεια αναλύεται η χρησιµότητα της βάσης δεδοµένων και του τρόπου λειτουργίας της καθώς συνδέει την βροχόπτωση µε την πιθανότητα πληµµύρας µιας περιοχής. Τέλος γίνεται µνεία των προληπτικών µέτρων που έχει πάρει η Γενική Γραµµατεία Πολιτικής προστασίας και παρουσιάζονται τρόποι αξιοποίησης της βάσης καταγραφής πληµµυρικών γεγονότων από την πολιτεία.

PDF Πλήρες κείμενο (6000 KB)

PDF Συμπληρωματικό υλικό: