Μερικά προβλήματα στην εξαγωγή συμπερασμάτων με βάση χρονοσειρές γεωφυσικών διεργασιών (προσκεκλημένη ομιλία)

D. Koutsoyiannis, Some problems in inference from time series of geophysical processes (solicited), European Geosciences Union General Assembly 2010, Geophysical Research Abstracts, Vol. 12, Vienna, EGU2010-14229, doi:10.13140/RG.2.2.13171.94244, European Geosciences Union, 2010.

[Μερικά προβλήματα στην εξαγωγή συμπερασμάτων με βάση χρονοσειρές γεωφυσικών διεργασιών (προσκεκλημένη ομιλία)]

[doc_id=973]

[Αγγλικά]

PDF Πλήρες κείμενο:

Βλέπε επίσης: http://dx.doi.org/10.13140/RG.2.2.13171.94244

Εργασίες μας που αναφέρονται σ' αυτή την εργασία:

1. D. Koutsoyiannis, A. Paschalis, and N. Theodoratos, Two-dimensional Hurst-Kolmogorov process and its application to rainfall fields, Journal of Hydrology, 398 (1-2), 91–100, doi:10.1016/j.jhydrol.2010.12.012, 2011.
2. D. Koutsoyiannis, P. Dimitriadis, F. Lombardo, and S. Stevens, From fractals to stochastics: Seeking theoretical consistency in analysis of geophysical data, Advances in Nonlinear Geosciences, edited by A.A. Tsonis, 237–278, doi:10.1007/978-3-319-58895-7_14, Springer, 2018.