Αξιολόγηση της επίδοσης και αλληλοεξάρτηση των εκτιμητριών των παραμέτρων της στοχαστικής ανέλιξης Hurst-Kolmogorov

H. Tyralis, and D. Koutsoyiannis, Performance evaluation and interdependence of parameter estimators of the Hurst-Kolmogorov stochastic process, European Geosciences Union General Assembly 2010, Geophysical Research Abstracts, Vol. 12, Vienna, EGU2010-10476, doi:10.13140/RG.2.2.27118.00322, European Geosciences Union, 2010.

[Αξιολόγηση της επίδοσης και αλληλοεξάρτηση των εκτιμητριών των παραμέτρων της στοχαστικής ανέλιξης Hurst-Kolmogorov]

[doc_id=982]

[Αγγλικά]

PDF Πλήρες κείμενο:

Βλέπε επίσης: http://dx.doi.org/10.13140/RG.2.2.27118.00322