Αξιοποίηση ηλιακής ενέργειας σε αστικό περιβάλλον

Κ. Λαμπροπούλου, Αξιοποίηση ηλιακής ενέργειας σε αστικό περιβάλλον, Μεταπτυχιακή εργασία, 161 pages, Αθήνα, Ιούνιος 2009.

[doc_id=993]

[Ελληνικά]

Τα φωτοβολταϊκά (Φ/Β) συστήματα αποτελούν μια από τις εφαρμογές των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Α.Π.Ε.), με τεράστιο ενδιαφέρον για την Ελλάδα. Εκμεταλλευόμενο το Φ/Β φαινόμενο, δηλαδή την άμεση μετατροπή της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας σε ηλεκτρική τάση, το Φ/Β σύστημα παράγει ηλεκτρική ενέργεια από την ηλιακή ενέργεια. Το Φ/Β σύστημα αποτελείται από ένα ή περισσότερα πάνελ (ή πλαίσια ή όπως λέγονται συχνά στο εμπόριο “κρύσταλλα”) Φ/Β στοιχείων (ή κυψελών ή κυττάρων) μαζί με τις απαραίτητες συσκευές και διατάξεις για τη μετατροπή της ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται στην επιθυμητή μορφή.

PDF Πλήρες κείμενο (7020 KB)