Πιο δημοφιλή έγγραφα (2008)

1. Δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά

On the credibility of climate predictions >>>

A mathematical framework for studying rainfall intensity-duration-frequency relationships >>>

Urban water management in Ancient Greece: Legacies and lessons >>>

Climate change, the Hurst phenomenon, and hydrological statistics >>>

The Hurst phenomenon and fractional Gaussian noise made easy >>>

2. Βιβλία και πανεπιστημιακές σημειώσεις

Σημειώσεις Αστικών Υδραυλικών Έργων - Μέρος 1: Υδρευτικά Έργα >>>

Τεχνική Υδρολογία >>>

Σημειώσεις Αστικών Υδραυλικών Έργων - Μέρος 2: Αποχετευτικά Έργα >>>

Στατιστική Υδρολογία >>>

Σημειώσεις Διαχείρισης Υδατικών Πόρων - Μέρος 1 >>>

3. Δημοσιεύσεις σε πρακτικά συνεδρίων και κεφάλαια βιβλίων

Assessment of the reliability of climate predictions based on comparisons with historical time series (4350  επισκέψεις την εβδομάδα 10-16 Μαΐου 2008) >>>

Urban water engineering and management in ancient Greece >>>

Hydrologic and hydraulic science and technology in ancient Greece >>>

On the appropriateness of the Gumbel distribution for modelling extreme rainfall >>>

Εναλλακτικά συστήματα συλλογής και αποχέτευσης υγρών απόβλητων >>>

4. Ερευνητικές εκθέσεις

Σχέδιο προγράμματος διαχείρισης των υδατικών πόρων της χώρας >>>

Εθνικό Πρόγραμμα Διαχείρισης και Προστασίας των Υδατικών Πόρων >>>

Τελική Έκθεση, Διερεύνηση των αποθέσεων φερτών υλικών σε υδροηλεκτρικούς ταμιευτήρες >>>

Σχέδιο διαχείρισης του υδροδοτικού συστήματος της Αθήνας - Έτος 2000-2001 >>>

Επισκόπηση του ερευνητικού έργου Εκτίμηση και διαχείριση των υδατικών πόρων της Στερεάς Ελλάδας >>>

5. Πανεπιστημιακές εργασίες

Ανάπτυξη συστήματος πληροφοριών για τα μικρά υδροηλεκτρικά έργα στην Ελληνική επικράτεια >>>

Κατάστρωση ομβρίων καμπυλών με ελλιπή δεδομένα >>>

Διερεύνηση της συμβολής της τηλεπισκόπησης στην εκτίμηση της εξατμοδιαπνοής - Εφαρμογή στον Ελλαδικό χώρο >>>

Διερεύνηση μεθόδων αναζήτησης ολικού βελτίστου σε προβλήματα υδατικών πόρων >>>

Η επίδραση του αναγλύφου στην εισερχόμενη ηλιακή ακτινοβολία >>>

Πιο δημοφιλή προϊόντα λογισμικού (2008)

Υδρογνώμων - Σύστημα βάσης δεδομένων για τη διαχείριση υδρομετεωρολογικών σταθμών και χρονοσειρών >>>

Υδρονομέας - Ολοκληρωμένο σύστημα υποστήριξης της διαχείρισης υδροσυστημάτων >>>

Ζυγός - Αδιαμέριστο εννοιολογικό μοντέλο λεκάνης απορροής >>>

Υετός - Πρόγραμμα στοχαστικού επιμερισμού βροχοπτώσεων σε λεπτή χρονική κλίμακα >>>

Κασταλία - Σύστημα στοχαστικής προσομοίωσης και πρόγνωσης υδρολογικών διεργασιών >>>