Πιο δημοφιλή έγγραφα (2011)

1. Δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά

On the credibility of climate predictions (2477 επισκέψεις) >>>

A mathematical framework for studying rainfall intensity-duration-frequency relationships >>>

Urban water management in Ancient Greece: Legacies and lessons >>>

The Hurst phenomenon and fractional Gaussian noise made easy >>>

A random walk on water >>>

2. Βιβλία και πανεπιστημιακές σημειώσεις

Σημειώσεις Αστικών Υδραυλικών Έργων - Μέρος 1: Υδρευτικά Έργα (8011 επισκέψεις) >>>

Τεχνική Υδρολογία >>>

Σημειώσεις Στοχαστικών Μεθόδων στους Υδατικούς Πόρους >>>

Σημειώσεις Αστικών Υδραυλικών Έργων - Μέρος 2: Αποχετευτικά Έργα >>>

Στατιστική Υδρολογία >>>

3. Δημοσιεύσεις σε πρακτικά συνεδρίων και κεφάλαια βιβλίων

Long-term properties of annual maximum daily river discharge worldwide (1660 επισκέψεις) >>>

Urban water engineering and management in ancient Greece >>>

Causality in climate and hydrology >>>

Climate, water and health in ancient Greece >>>

On the appropriateness of the Gumbel distribution for modelling extreme rainfall >>>

4. Ερευνητικές εκθέσεις

Σχέδιο προγράμματος διαχείρισης των υδατικών πόρων της χώρας (3642 επισκέψεις) >>>

Εθνικό Πρόγραμμα Διαχείρισης και Προστασίας των Υδατικών Πόρων >>>

Θεωρητική τεκμηρίωση για το λογισμικό Υδρογνώμων έκδοση 4 >>>

Υδρογνώμων έκδοση 4 - Οδηγός χρήστη >>>

A simple Monte Carlo methodology to calculate generalized approximate confidence intervals >>>

5. Πανεπιστημιακές εργασίες

Τεχνολογίες αφαλάτωσης και προοπτικές εφαρμογής στον ελληνικό χώρο (1282 επισκέψεις) >>>

Μη γραμμικές μέθοδοι σε πολυκριτηριακά προβλήματα βελτιστοποίησης υδατικών πόρων, με έμφαση στη βαθμονόμηση υδρολογικών μοντέλων >>>

Η επίδραση του αναγλύφου στην εισερχόμενη ηλιακή ακτινοβολία >>>

Ανάπτυξη συστήματος πληροφοριών για τα μικρά υδροηλεκτρικά έργα στην Ελληνική επικράτεια >>>

Μικρά υδροηλεκτρικά έργα στις ορεινές περιοχές και οι επιπτώσεις τους στο περιβάλλον >>>

6. Προϊόντα λογισμικού

Υετός - Πρόγραμμα στοχαστικού επιμερισμού βροχοπτώσεων σε λεπτή χρονική κλίμακα (615 επισκέψεις) >>>

Υδρόγειος 2.1 - Γεω-υδρολογική προσομοίωση λεκάνης απορροής >>>

Υδρονομέας - Ολοκληρωμένο σύστημα υποστήριξης της διαχείρισης υδροσυστημάτων >>>

Υδρογνώμων - Σύστημα βάσης δεδομένων για τη διαχείριση υδρομετεωρολογικών σταθμών και χρονοσειρών >>>

Ζυγός - Αδιαμέριστο εννοιολογικό μοντέλο λεκάνης απορροής >>>

7. Ιστολόγια

Εξέταση του Μαθήματος Αστικά Υδραυλικά Έργα, Οκτώβριος 2011 (1553 επισκέψεις) >>>

Αποχαιρετιστήριο στην Ακαδημαϊκή Πρωτοβουλία >>>

Μερικές σκόρπιες παρατηρήσεις για τα υπό διαβούλευση Προσχέδια Διαχείρισης Υδατικών Πόρων >>>

Το άνοιγμα των συνόρων >>>

Μερικά ερωτήματα σχετικά με κλιματικές ανησυχίες >>>