Μελέτη-πιλότος για τη διαχείριση των λεκανών Λούρου και Aράχθου – δημοσιεύσεις/ανακοινώσεις

1 έγγραφο.

Presentations and publications in workshops

  1. Θ. Ξανθόπουλος, Δ. Κουτσογιάννης, και Ι. Ναλμπάντης, Μελέτη-πιλότος για τη διαχείριση των λεκανών Λούρου και Αράχθου: Αξιολόγηση μεθοδολογίας και αποτελεσμάτων, Διαχείριση υδατικών πόρων με τη βοήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, Αθήνα, doi:10.13140/RG.2.2.35893.27360, Υπουργείο Βιομηχανίας Ενέργειας και Τεχνολογίας, 1991.

    [doc_id=112]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο