Μελέτη-πιλότος για τη διαχείριση των λεκανών Λούρου και Aράχθου

[proj_id=10]

Περίοδος εκτέλεσης: Ιούνιος 1989–Απρίλιος 1991

Προϋπολογισμός: 8 250 000 DRS (περίπου €46 134)

Ανάθεση: Διεύθυνση Υδατικού Δυναμικού και Φυσικών Πόρων

Ανάδοχος: Τομέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων

Συνεργαζόμενοι:

  1. Διεύθυνση Υδατικού Δυναμικού και Φυσικών Πόρων
  2. Delft Hydraulics

Project director: Θ. Ξανθόπουλος

Κύριος ερευνητής: Δ. Κουτσογιάννης

Η μελέτη-πιλότος έχει αντικείμενο τη συνδυασμένη διαχείριση των επιφανειακών και υπόγειων υδατικών πόρων των λεκανών Λούρου και Αράχθου. Κύριος στόχος είναι να αποκτηθεί μια αντίληψη της ποσοτικής αλληλεξάρτησης των σχετικών μεγεθών, να εξαχθούν συμπεράσματα σχετικά με τη διαχείριση των υδατικών πόρων των λεκανών απορροής των δύο ποταμών και να προσδιοριστούν τα χαρακτηριστικά των λεκανών που απαιτούν περαιτέρω έρευνα ή μελέτη. Στους στόχους συμπεριλαμβάνεται και η ανάπτυξη μιας μεθοδολογίας για τον προγραμματισμό και τη διαχείριση των υδατικών πόρων, που να μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σε άλλες λεκάνες απορροής ή άλλα υδατικά διαμερίσματα στην Ελλάδα.

Έγγραφα: