Ολοκληρωμένη διαχείριση ποτάμιου οικοσυστήματος Σπερχειού – δημοσιεύσεις/ανακοινώσεις

1 έγγραφο.

Presentations and publications in workshops

  1. Γ. Τσακαλίας, και Δ. Κουτσογιάννης, Υδρολογικά χαρακτηριστικά της λεκάνης Σπερχειού, Σπερχειός 2000+, Πρακτικά ημερίδας, Λαμία, 89–98, doi:10.13140/RG.2.2.15334.63047, Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, 1995.

    [doc_id=98]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο