Ολοκληρωμένη διαχείριση ποτάμιου οικοσυστήματος Σπερχειού

[proj_id=20]

Περίοδος εκτέλεσης: Ιανουάριος 1995–Μάιος 1995

Ανάθεση: Ευρωπαϊκή Ένωση

Ανάδοχος: Τομέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων

Project director: Μ. Μποναζούντας

Πλαίσιο: LIFE

Έγγραφα: