Υδρολογική διερεύνηση υδατικού διαμερίσματος Θεσσαλίας – δημοσιεύσεις/ανακοινώσεις

2 έγγραφα.

Publications in scientific journals

  1. D. Koutsoyiannis, and Th. Xanthopoulos, On the parametric approach to unit hydrograph identification, Water Resources Management, 3 (2), 107–128, doi:10.1007/BF00872467, 1989.

    [Σχετικά με την παραμετρική προσέγγιση στην αναγνώριση του μοναδιαίου υδρογραφήματος]

    [doc_id=49]        Αγγλικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

Book chapters and fully evaluated conference publications

  1. D. Koutsoyiannis, C. Tsolakidis, and N. Mamassis, HYDRA-PC, A data base system for regional hydrological data management, Proceedings of the 1st European Conference on Advances in Water Resources Technology, Athens, 551–557, doi:10.13140/RG.2.1.4954.3921, Balkema, Rotterdam, 1991.

    [HYDRA-PC: Ένα σύστημα βάσης δεδομένων για τη διαχείριση υδρολογικών δεδομένων κατά περιοχές]

    [doc_id=36]        Αγγλικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο