Υδρολογική διερεύνηση υδατικού διαμερίσματος Θεσσαλίας

[proj_id=6]

Περίοδος εκτέλεσης: Ιούλιος 1986–Οκτώβριος 1988

Προϋπολογισμός: 9 655 000 DRS (περίπου €70 234)

Ανάθεση: Τμήμα Έργων Εκτροπής Αχελώου

Ανάδοχος: Τομέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων

Project director: Θ. Ξανθόπουλος

Κύριος ερευνητής: Δ. Κουτσογιάννης

Οργάνωση της υδρολογικής πληροφορίας στο υδατικό διαμέρισμα Θεσσαλίας (συγκέντρωση, αξιολόγηση, αρχειοθέτηση και επεξεργασία των υδρομετεωρολογικών δεδομένων του υδατικού διαμερίσματος) και δημιουργία της κατάλληλης υδρολογικής υποδομής για τις μελέτες των έργων ανάπτυξης της Θεσσαλικής πεδιάδας σε συνδυασμό και με τη σχεδιαζόμενη εκτροπή του Αχελώου. Ανάπτυξη κριτηρίων και εξαγωγή παραμέτρων υδρολογικού σχεδιασμού των εγγειοβελτιωτικών και αντιπλημμυρικών έργων στη Θεσσαλία, και ειδικότερα των υπό μελέτη φραγμάτων της λεκάνης Πηνειού.

Έγγραφα: