Προμελέτη φράγματος Αλμωπαίου – καταχωρημένα τεύχη

1 έγγραφο.

Engineering reports

  1. Δ. Κουτσογιάννης, Α. Ευστρατιάδης, και Α. Κουκουβίνος, Τεχνική έκθεση: Διερεύνηση πλημμυρικών παροχών λεκάνης απορροής Αλμωπαίου, Προμελέτη φράγματος Αλμωπαίου, Ανάθεση: Ροϊκός Σύμβουλοι Μηχανικοί Α.Ε., Ανάδοχοι: , 43 pages, Ιούλιος 2014.

    [doc_id=1840]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο