Προμελέτη εγγειοβελτιωτικών έργων πεδιάδας Άρτας – καταχωρημένα τεύχη

1 έγγραφο.

Engineering reports

  1. Δ. Κωνσταντινίδης, και Δ. Κουτσογιάννης, Υδρολογική μελέτη, Προμελέτη εγγειοβελτιωτικών έργων πεδιάδας Άρτας, Ανάθεση: Υπουργείο Γεωργίας, Ανάδοχοι: Υδροδομική, Δ. Κωνσταντινίδης, Υδροεξυγιαντική, Αβραμόπουλος, Αριθμός τεύχους II, 86 pages, Αθήνα, 1990.

    [doc_id=220]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες