Υδροσκόπιο: Δημιουργία Εθνικής Τράπεζας Υδρολογικής και Μετεωρολογικής Πληροφορίας

[proj_id=1]

Περίοδος εκτέλεσης: Ιανουάριος 1992–Δεκέμβριος 1993

Προϋπολογισμός: 394 238 400 DRS (περίπου €1 600 000)

Ανάθεση:

 1. Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας
 2. Υπουργείο Βιομηχανίας Ενέργειας και Τεχνολογίας
 3. Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία
 4. Υπουργείο Γεωργίας
 5. Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων
 6. Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών
 7. Εταιρία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Πρωτεύουσας
 8. Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Φυσικών Επιστημών "Δημόκριτος"
 9. Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων

Ανάδοχος: Τομέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων

Συνεργαζόμενοι:

 1. Τομέας Υδραυλικής και Τεχνικής Περιβάλλοντος
 2. Τομέας Φυσικής Εφαρμογών
 3. Ενεργειακός Τομέας
 4. Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία
 5. Διεύθυνση Ανάπτυξης Υδροηλεκτρικών Έργων
 6. Διεύθυνση Υδατικού Δυναμικού και Φυσικών Πόρων
 7. Γενική Διεύθυνση Εγγειοβελτιωτικών Έργων και Γεωργικών Διαρθρώσεων
 8. Γενική Γραμματεία Δημοσίων Έργων
 9. Ινστιτούτο Μετεωρολογίας και Φυσικής του Ατμοσφαιρικού Περιβάλλοντος
 10. Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας
 11. Εταιρία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Πρωτεύουσας
 12. Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Φυσικών Επιστημών "Δημόκριτος"
 13. Ελληνική Επιτροπή Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Ανάπτυξης

Project director: Δ. Κουτσογιάννης

Κύριοι ερευνητές: Μ. Αφτιάς, Δ. Κουτσογιάννης

Πλαίσιο: STRIDE

Το ΥΔΡΟΣΚΟΠΙΟ έχει κύριο στόχο τη δημιουργία σύγχρονης πληροφοριακής υποδομής για τον υδρολογικό κύκλο στην Ελλάδα. Συγκεκριμένα αποβλέπει στην οργάνωση και συστηματοποίηση της υδρολογικής, υδρογεωλογικής και μετεωρολογικής πληροφορίας με χρήση των δυνατοτήτων που παρέχουν οι σύγχρονες μέθοδοι και τεχνικές της πληροφορικής και των τηλεπικοινωνιών. Η τράπεζα δεδομένων δημιουργείται για να συμβάλει στον αξιόπιστο προγραμματισμό, σχεδιασμό και διαχείριση των υδατικών πόρων της χώρας, στην αντιμετώπιση των φαινομένων πλημμύρας και λειψυδρίας, στην εκτίμηση των υδροκλιματικών παραμέτρων και των επιπτώσεών τους στο φυσικό και βιολογικό περιβάλλον, στη διάγνωση κλιματικών αλλαγών, καθώς και στην πρόγνωση και αντιμετώπιση της ρύπανσης της ατμόσφαιρας και των επιφανειακών και υπόγειων υδάτων. Έμμεσα αλλά ουσιαστικά οφέλη είναι η ανάπτυξη ενιαίου δικτύου συνεργασίας, ανταλλαγής πληροφοριών και συντονισμού των δράσεων των φορέων, των οποίων οι δραστηριότητες σχετίζονται με τις επί μέρους συνιστώσες του υδρολογικού κύκλου (Πανεπιστημίων, Ερευνητικών Κέντρων, Υπουργείων και Υπηρεσιών), καθώς και η αναδιοργάνωση και τυποποίηση της λειτουργίας των υδρομετεωρολογικών δικτύων της χώρας. Το έργο περιλαμβάνει: (α) υλικό εξοπλισμό, και συγκεκριμένα, δίκτυο 13 κύριων κόμβων (RISC Workstations με λειτουργικό σύστημα UNIX) σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, τοπικά δίκτυα από PC σε κάθε κόμβο, ιδιωτικό δίκτυο ευρείας περιοχής υψηλής ταχύτητας με χρήση δρομολογητών (routers) και μισθωμένων γραμμών ΟΤΕ, (β) λογισμικό υποδομής, και συγκεκριμένα, σχεσιακή κατανεμημένη βάση δεδομένων και γραφικό περιβάλλον ανάπτυξης εφαρμογών, και (γ) λογισμικό εφαρμογής, και συγκεκριμένα, κατανεμημένη βάση δεδομένων που εξασφαλίζει αυτονομία του κάθε φορέα στη διαχείριση των δεδομένων του και διαφανή ως προς τη θέση των δεδομένων προσπέλαση, και εφαρμογές για την εισαγωγή, τον έλεγχο και την επεξεργασία των δεδομένων σε γραφικό περιβάλλον λειτουργίας. Επίσης, στο έργο περιλαμβάνεται ο εντοπισμός των διαθέσιμων υδρολογικών, υδρογεωλογικών και μετεωρολογικών δεδομένων που τηρούν οι συμμετέχοντες φορείς, και ο προσδιορισμός του πλήθους, της μορφής και του βαθμού αξιοπιστίας των μετρήσεων. Τέλος, στο έργο περιλαμβάνεται η ανάπτυξη και τυποποίηση μεθοδολογιών για την επεξεργασία της πληροφορίας καθώς και η πιλοτική καταχώρηση ενός τμήματος του συνολικού όγκου των υδρολογικών, υδρογεωλογικών και μετεωρολογικών δεδομένων, με στόχο τον έλεγχο των μεθοδολογιών και συστημάτων.

Έγγραφα: