Υδροσκόπιο: Δημιουργία Εθνικής Τράπεζας Υδρολογικής και Μετεωρολογικής Πληροφορίας – δημοσιεύσεις/ανακοινώσεις

12 έγγραφα.

Publications in scientific journals

 1. D. Koutsoyiannis, Broken line smoothing: A simple method for interpolating and smoothing data series, Environmental Modelling and Software, 15 (2), 139–149, 2000.

  [Τεθλασμένη εξομάλυνση: Μια απλή μέθοδος για παρεμβολή και εξομάλυνση σειρών δεδομένων]

  [doc_id=19]        Αγγλικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. G. Tsakalias, and D. Koutsoyiannis, A comprehensive system for the exploration and analysis of hydrological data, Water Resources Management, 13, 269–302, 1999.

  [Ολοκληρωμένο σύστημα για την εξερεύνηση και ανάλυση υδρολογικών δεδομένων]

  [doc_id=24]        Αγγλικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

Book chapters and fully evaluated conference publications

 1. G. Tsakalias, and D. Koutsoyiannis, Hydrologic data management using RDBMS with Differential-Linear Data Storage, Hydraulic Engineering Software V: Proceedings of the 5th International Conference HYDROSOFT '94, edited by W. R. Blain and K. L. Katsifarakis, Sithonia, 2, 317–326, doi:10.13140/RG.2.1.2021.6565, Computational Mechanics Publications, Southampton, 1994.

  [Διαχείριση υδρολογικών δεδομένων με χρήση σχεσιακών συστημάτων βάσεων δεδομένων με διαφορική-γραμμική αποθήκευση]

  [doc_id=35]        Αγγλικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. A. Sakellariou, D. Koutsoyiannis, and D. Tolikas, HYDROSCOPE: Experience from a distributed database system for hydrometeorological data, Hydraulic Engineering Software V: Proceedings of the 5th International Conference HYDROSOFT '94, edited by W. R. Blain and K. L. Katsifarakis, Sithonia, 2, 309–316, doi:10.13140/RG.2.1.1022.2325, Computational Mechanics Publications, Southampton, 1994.

  [ΥΔΡΟΣΚΟΠΙΟ: Εμπειρίες από ένα κατανεμημένο σύστημα βάσεων δεδομένων για υδρομετεωρολογικά δεδομένα]

  [doc_id=34]        Αγγλικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. G. Tsakalias, and D. Koutsoyiannis, OPSIS: An intelligent tool for hydrologic data processing and visualisation, Proceedings of the 2nd European Conference on Advances in Water Resources Technology and Management, edited by G. Tsakiris and M. A. Santos, Lisbon, 45–50, doi:10.13140/RG.2.1.3070.2320, Balkema, Rotterdam, 1994.

  [OPSIS: Ένα υπολογιστικό εργαλείο για την επεξεργασία και την οπτικοποίηση υδρολογικών δεδομένων]

  [doc_id=33]        Αγγλικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. N. Papakostas, I. Nalbantis, and D. Koutsoyiannis, Modern computer technologies in hydrologic data management, Proceedings of the 2nd European Conference on Advances in Water Resources Technology and Management, edited by G. Tsakiris and M. A. Santos, Lisbon, 285–293, doi:10.13140/RG.2.1.4167.9604, Balkema, Rotterdam, 1994.

  [Σύγχρονες τεχνολογίες υπολογιστών στη διαχείριση υδρολογικών δεδομένων]

  [doc_id=32]        Αγγλικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. D. Tolikas, D. Koutsoyiannis, et Th. Xanthopoulos, HYDROSCOPE: Un systeme d'informations pour l'etude des phenomenes hydroclimatiques en Grece, Publications de l'Association Internationale de Climatologie, 6eme Colloque International de Climatologie, edité par P. Maheras, Thessaloniki, 6, 673–682, doi:10.13140/RG.2.1.2857.2409, Association Internationale de Climatologie, Aix-en-Provence Cedex, France, 1993.

  [ΥΔΡΟΣΚΟΠΙΟ: Ένα σύστημα πληροφοριών για τη μελέτη των υδροκλιματικών φαινομένων στην Ελλάδα]

  [doc_id=37]        Γαλλικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

Conference publications and presentations with evaluation of abstract

 1. M. Vafiadis, D. Tolikas, and D. Koutsoyiannis, HYDROSCOPE: The new Greek national database system for meteorological, hydrological and hydrogeological information, 2nd International Conference on Flow Regimes from International Experimental and Network Data, Braunschweig, doi:10.13140/RG.2.1.3182.8726, UNESCO, 1993.

  [ΥΔΡΟΣΚΟΠΙΟ: Το νέο ελληνικό εθνικό σύστημα βάσης δεδομένων για μετεωρολογικές, υδρολογικές και υδρογεωλογικές πληροφορίες]

  [doc_id=480]        Αγγλικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

Presentations and publications in workshops

 1. Δ. Κουτσογιάννης, Γ. Τσακαλίας, Α. Χριστοφίδης, Α. Μανέτας, Α. Σακελλαρίου, Ρ. Μαυροδήμου, Ν. Παπακώστας, Ν. Μαμάσης, Ι. Ναλμπάντης, και Θ. Ξανθόπουλος, ΥΔΡΟΣΚΟΠΙΟ: Δημιουργία Εθνικής Τράπεζας Υδρολογικής και Μετεωρολογικής Πληροφορίας, Ημέρες Έρευνας και Τεχνολογίας '95, Αθήνα, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, 1995.

  [doc_id=94]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. Δ. Κουτσογιάννης, ΥΔΡΟΣΚΟΠΙΟ: Δημιουργία Εθνικής Τράπεζας Υδρολογικής και Μετεωρολογικής Πληροφορίας, Διημερίδα της ΓΓΕΤ για το πρόγραμμα STRIDE HELLAS, Αθήνα, Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας, 1994.

  [doc_id=101]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. Δ. Κουτσογιάννης, ΥΔΡΟΣΚΟΠΙΟ: Οργάνωση και τεχνικά χαρακτηριστικά, Επιστημονική ημερίδα για την παρουσίαση ερευνητικού έργου ΥΔΡΟΣΚΟΠΙΟ, Αθήνα, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, 1994.

  [doc_id=99]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. Δ. Τολίκας, Δ. Κουτσογιάννης, και Θ. Ξανθόπουλος, ΥΔΡΟΣΚΟΠΙΟ: Ένα σύστημα πληροφοριών για τη μελέτη των υδροκλιματικών φαινομένων στην Ελλάδα, Πρακτικά του 8ου Σεμιναρίου για την προστασία του περιβάλλοντος, Θεσσαλονίκη, 36–44, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Δήμος Θεσσαλονίκης, Γερμανικό Ινστιτούτο Goethe Θεσσαλονίκης, 1993.

  [doc_id=107]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο