Μελέτη-πιλότος για τη διαχείριση των υδατικών πόρων του υδατικού διαμερίσματος της Ηπείρου

[proj_id=55]

Περίοδος εκτέλεσης: Σεπτέμβριος 1991–Σεπτέμβριος 1993

Προϋπολογισμός: 8 000 000 DRS (περίπου €35 492)

Ανάθεση: Διεύθυνση Υδατικού Δυναμικού και Φυσικών Πόρων

Ανάδοχος: Τομέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων

Συνεργαζόμενοι:

  1. Διεύθυνση Υδατικού Δυναμικού και Φυσικών Πόρων
  2. Delft Hydraulics
  3. Ανάλυση Οικοσυστημάτων

Project director: Θ. Ξανθόπουλος

Κύριος ερευνητής: Ι. Ναλμπάντης

Το έργο έχει σκοπό να αποκτηθεί μια αντίληψη της αλληλεξάρτησης των συνιστωσών του υδατικού ισοζυγίου του υδατικού διαμερίσματος της Ηπείρου. Η μεθοδολογία βασίζεται καταρχήν σε εκείνη που εφαρμόστηκε στη μελέτη-πιλότο για τη διαχείριση των λεκανών Λούρου και Αράχθου. Ο ρόλος της ερευνητικής ομάδας του ΕΜΠ είναι η επιστημονική εποπτεία όλων των εργασιών της μελέτης, η παρακολούθηση της εξέλιξής της και η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων κατά στάδιο του έργου.

Έγγραφα: