Συμπλήρωση της ταξινόμησης ποσοτικών και ποιοτικών παραμέτρων των υδατικών πόρων στα υδατικά διαμερίσματα της χώρας

[proj_id=78]

Περίοδος εκτέλεσης: Νοέμβριος 2001–Απρίλιος 2003

Προϋπολογισμός: 33 898 305 DRS (περίπου €99 481)

Ανάθεση: Διεύθυνση Υδατικού Δυναμικού και Φυσικών Πόρων

Ανάδοχος: Τομέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων

Συνεργαζόμενοι: Διεύθυνση Υδατικού Δυναμικού και Φυσικών Πόρων

Project director: Δ. Κουτσογιάννης

Κύριος ερευνητής: Δ. Μαμάης

Το έργο αφορά στην συμπλήρωση προγενέστερης μελέτης του ΥΠ.ΑΝ, που εκπονήθηκε από ΥΠ.ΑΝ., ΕΜΠ/ΤΥΠΥΘΕ, ΙΓΜΕ και ΚΕΠΕ. Σκοπός του είναι η συστηματοποίηση υπάρχουσας πληροφορίας για την ποσότητα και ποιότητα των υδατικών πόρων σε χαρακτηριστικές περιοχές της χώρας (υδατικά διαμερίσματα) με χρήση συστημάτων γεωγραφικής πληροφορίας. Ειδικότερα, στη φάση αυτή του έργου, συμπληρώνονται οι εργασίες για τέσσερα υδατικά διαμερίσματα, οι οποίες αφορούν σε ισοζύγια προσφοράς-ζήτησης υδατικών πόρων και στο χαρακτηρισμό των νερών από πλευράς ποιότητας.

Έγγραφα: