Ευρωστία στο σχεδιασμό τοπικών σχημάτων ανακύκλωσης νερού

E. Rozos, C. Makropoulos, and D. Butler, Design robustness of local water-recycling schemes, Journal of Water Resources Planning and Management - ASCE, 136 (5), 531–538, doi:10.1061/(ASCE)WR.1943-5452.0000067, 2010.

[Ευρωστία στο σχεδιασμό τοπικών σχημάτων ανακύκλωσης νερού]

[doc_id=1010]

[Αγγλικά]

Η χρήση πρακτικών αποκεντρωμένης ανακύκλωσης νερού είναι ένας τρόπος διαχείρισης προβλημάτων της ανεπάρκειας νερού. Για να είναι αειφόρος ο σχεδιασμός και η υλοποίηση ενός συστήματος ανακύκλωσης νερού, πρέπει αυτός να επιτυγχάνει έναν βέλτιστο συμβιβασμό μεταξύ του κόστους (συμπεριλαμβανομένης και της ενέργειας) και των ωφελειών (μείωση ζήτησης πόσιμου νερού). Ένας άλλος παράγοντας που πρέπει να λαμβάνεται υπόψιν είναι οι επιπτώσεις που έχουν στην απόδοση του συστήματος δυνητικές αλλαγές στις κλιματικές συνθήκες. Αυτά τα δύο ζητήματα διερευνήθηκαν σε αυτή τη μελέτη χρησιμοποιώντας το εργαλείο UWOT. Εξετάστηκαν δυο συστήματα ανακύκλωσης νερού. Το πρώτο περιλαμβάνει χρήση βρόχινου νερού και το δεύτερο χρήση βρόχινου νερού συνδυασμένη με τοπική επεξεργασία και επαναχρησιμοποίηση. Ο βέλτιστος συμβιβασμός μεταξύ της μείωσης της ζήτησης του πόσιμου νερού, του πάγιου/λειτουργικού κόστους και της κατανάλωσης ενέργειας των δύο συστημάτων υπολογίστηκε για τρεις κλιματικές συνθήκες (ωκεάνιο, μεσογειακό και ερημικό) χρησιμοποιώντας εξελικτικούς αλγόριθμους βελτιστοποίησης. Επιπλέον, οι επιπτώσεις στο σύστημα ανακύκλωσης που έχει η αλλαγή των κλιματικών συνθηκών μελετήθηκαν για να ελεγχθεί η αξιοπιστία του συστήματος. Τα αποτελέσματα υποδεικνύουν ότι το σύστημα συνδυασμένης ανακύκλωσης που επιτυγχάνει τη μέγιστη επαναχρησιμοποίηση είναι και το λιγότερο ευαίσθητο στις αλλαγές των κλιματικών συνθηκών. Το σύστημα που βασίζεται μόνο σε χρησιμοποίηση βρόχινου νερού είναι ευαίσθητο στις κλιματικές αλλαγές με την ευαισθησία να αυξάνεται όσο αυξάνεται και η αποδοτικότητα του στις συνθήκες για τις οποίες σχεδιάστηκε.

Εργασίες μας στις οποίες αναφέρεται αυτή η εργασία:

1. C. Makropoulos, E. Rozos, and D. Butler, Urban water modelling and the daily time step: issues for a realistic representation, 8th International Conference on Hydroinformatics 2009, Concepcion, Chile, Curran Associates, Inc., 57 Morehouse Lane Red Hook, NY 12571 USA, 2011.

Εργασίες μας που αναφέρονται σ' αυτή την εργασία:

1. E. Rozos, and C. Makropoulos, Assessing the combined benefits of water recycling technologies by modelling the total urban water cycle, Urban Water Journal, 9 (1), doi:10.1080/1573062X.2011.630096, Φεβρουάριος 2012.
2. E. Rozos, and C. Makropoulos, Source to tap urban water cycle modelling, Environmental Modelling and Software, 41, 139–150, doi:10.1016/j.envsoft.2012.11.015, Elsevier, 1 March 2013.
3. E. Rozos, C. Makropoulos, and C. Maksimovic, Rethinking urban areas: an example of an integrated blue-green approach, Water Science and Technology: Water Supply, 13 (6), 1534–1542, doi:10.2166/ws.2013.140, 2013.
4. D. Bouziotas, E. Rozos, and C. Makropoulos, Water and the City: Exploring links between urban growth and water demand management., Journal of Hydroinformatics, 17 (2), doi:10.2166/hydro.2014.053, 2015.

Άλλες εργασίες που αναφέρονται σ' αυτή την εργασία (αυτός ο κατάλογος μπορεί να μην είναι ενημερωμένος):

1. Tong Thi Hoang Duong, Avner Adin, David Jackman, Peter van der Steen, Kala Vairavamoorthy, Urban water management strategies based on a total urban water cycle model and energy aspects – Case study for Tel Aviv, Urban Water Journal, Vol. 8, Iss. 2, 2011.
2. Dragan A. Savić, Josef Bicik, Mark S. Morley, A DSS generator for multiobjective optimisation of spreadsheet-based models, Environmental Modelling and Software, Volume 26, Issue 5, May 2011, Pages 551-561, ISSN 1364-8152
3. Newman, J. P., G. C. Dandy, and H. R. Maier, Multiobjective optimization of cluster-scale urban water systems investigating alternative water sources and level of decentralization, Water Resources Research, doi:10.1002/2013WR015233, 2014.