Το νερό και η πόλη: Διερευνώντας τη συσχέτιση μεταξύ αστικής ανάπτυξης και διαχείρισης αστικού νερού

D. Bouziotas, E. Rozos, and C. Makropoulos, Water and the City: Exploring links between urban growth and water demand management., Journal of Hydroinformatics, 17 (2), doi:10.2166/hydro.2014.053, 2015.

[Το νερό και η πόλη: Διερευνώντας τη συσχέτιση μεταξύ αστικής ανάπτυξης και διαχείρισης αστικού νερού]

[doc_id=1501]

[Αγγλικά]

Η διαχείριση του αστικού νερού σήμερα νοείται ως ένα κοινωνικο-τεχνικό πρόβλημα, που συμπεριλαμβάνει τεχνολογίες και μηχανικές παρεμβάσεις, όπως επίσης κοινωνικο-οικονομικές διαστάσεις και πλαίσια έναντι των τελικών χρηστών και των θεσμών. Σε αυτό το πλαίσιο, ίσως ο πιο σημαντικός οδηγός της αστικής ζήτησης νερού, στη συμβολή μεταξύ της μηχανικής, των κοινωνικών και οικονομικών τομέων, είναι αστική ανάπτυξη. Αυτό το έγγραφο εξετάζει τις πτυχές της αλληλεπίδρασης μεταξύ της δυναμικής της αστικής ανάπτυξης και του κύκλου του αστικού νερού. Συγκεκριμένα, ένα μοντέλο αστικής ανάπτυξης με κυτταρικά αυτόματα ανασχεδιάζεται για να παρέχει πρότυπα ανάπτυξης στο επίπεδο της λεπτομέρειας που απαιτείται από ένα αστικό μοντέλο του κύκλου του νερού. Η προκύπτουσα εργαλειοθήκη είναι σε θέση να προσομοιώνει χωρικές αλλαγές στις αστικές περιοχές, ενώ ταυτόχρονα εκτιμάει τις επιπτώσεις της ζήτησης του νερού υπό διαφορετικά σενάρια διαχείρισης, με έμφαση στις κατανεμημένες τεχνολογίες η εφαρμοσιμότητα των οποίων εξαρτάται από την αστική μορφή. Η μέθοδος και τα εργαλεία έχουν δοκιμαστεί σε εφαρμογή στα Μεσόγεια Αττικής, και συμπεράσματα καταρτίζονται, τόσο όσον αφορά τις επιδόσεις του μοντέλου αστικής ανάπτυξης όσο και την αποτελεσματικότητα των διαφορετικών πρακτικών αστικής διαχείρισης των υδάτων.

PDF Πλήρες κείμενο (763 KB)

Εργασίες μας στις οποίες αναφέρεται αυτή η εργασία:

1. E. Rozos, C. Makropoulos, and D. Butler, Design robustness of local water-recycling schemes, Journal of Water Resources Planning and Management - ASCE, 136 (5), 531–538, doi:10.1061/(ASCE)WR.1943-5452.0000067, 2010.
2. E. Rozos, S. Baki, D. Bouziotas, and C. Makropoulos, Exploring the link between urban development and water demand: The impact of water-aware technologies and options, Computing and Control for the Water Industry (CCWI) 2011, Exeter, UK, CCWI2011-311, University of Exeter, 2011.
3. E. Rozos, and C. Makropoulos, Assessing the combined benefits of water recycling technologies by modelling the total urban water cycle, Urban Water Journal, 9 (1), doi:10.1080/1573062X.2011.630096, Φεβρουάριος 2012.
4. E. Rozos, and C. Makropoulos, Source to tap urban water cycle modelling, Environmental Modelling and Software, 41, 139–150, doi:10.1016/j.envsoft.2012.11.015, Elsevier, 1 March 2013.
5. E. Rozos, C. Makropoulos, and C. Maksimovic, Rethinking urban areas: an example of an integrated blue-green approach, Water Science and Technology: Water Supply, 13 (6), 1534–1542, doi:10.2166/ws.2013.140, 2013.

Εργασίες μας που αναφέρονται σ' αυτή την εργασία:

1. D. Nikolopoulos, K. Risva, and C. Makropoulos, A cellular automata urban growth model for water resources strategic planning, 13th International Conference on Hydroinformatics (HIC 2018), Palermo, Italy, 3, 1557–1567, doi:10.29007/w43g, 2018.
2. C. Makropoulos, and D. Savic, Urban hydroinformatics: past, present and future, Water, 11 (10), 1959, doi:10.3390/w11101959, 2019.

Άλλες εργασίες που αναφέρονται σ' αυτή την εργασία (αυτός ο κατάλογος μπορεί να μην είναι ενημερωμένος):

1. Bouziotas, D., and M. Ertsen, Socio-hydrology from the bottom up: A template for agent-based modeling in irrigation systems, Hydrology and Earth System Sciences Discussions, doi:10.5194/hess-2017-107, 2017.