Αποτίμηση συνδυασμένων ωφελειών των τεχνολογιών ανακύκλωσης με ολοκληρωμένη μοντελοποίηση του κύκλου του αστικού νερού

E. Rozos, and C. Makropoulos, Assessing the combined benefits of water recycling technologies by modelling the total urban water cycle, Urban Water Journal, 9 (1), doi:10.1080/1573062X.2011.630096, Φεβρουάριος 2012.

[Αποτίμηση συνδυασμένων ωφελειών των τεχνολογιών ανακύκλωσης με ολοκληρωμένη μοντελοποίηση του κύκλου του αστικού νερού]

[doc_id=1178]

[Αγγλικά]

Η παρούσα μελέτη διερευνά τα δυνητικά οφέλη των σύγχρονων συσκευών και των τεχνικών ανακύκλωσης στη βελτίωση της απόδοσης του αστικού κύκλου του νερού. Η αστικοποίηση είναι μια σημαντική πηγή πιέσεων (ποιοτικών και ποσοτικών) στο περιβάλλον. Για παράδειγμα, οι απολήψεις για να καλυφθούν η αυξημένη ζήτηση για νερό ύδρευσης ή οι αλλοιώσεις των τοπογραφικών και γεωμορφολογικών χαρακτηριστικών του εδάφους λόγω αστικοποίησης επιφέρουν σημαντικές αλλαγές στη δυναμική του υδροσυστήματος (π.χ. μεταβολή της μέσης και μέγιστης παροχής). Οι βιώσιμες τεχνολογίες αστικών υδάτων, όπως οι κατασκευές διήθησης όμβριων υδάτων ή οι τεχνικές συλλογής αυτών, μπορούν να εφαρμοστούν για τη μείωση των αρνητικών επιπτώσεων της αστικοποίησης. Όμως, οι τεχνολογίες αυτές εισάγουν αλληλεπιδράσεις μεταξύ των συνιστωσών του αστικού κύκλου του νερού. Η συλλογή των όμβριων υδάτων, για παράδειγμα, εκτός από τη μείωση της ζήτησης για πόσιμο νερό, μπορεί να έχει σημαντική επίδραση στον όγκο της απορροής ομβρίων. Ως εκ τούτου, μια ολοκληρωμένη μοντελοποίηση του αστικού κύκλου του νερού είναι απαραίτητη για την προσομοίωση αυτών των τεχνολογιών και την ανάδειξη των πλεονεκτημάτων τους. Σε αυτή τη μελέτη, δύο υποθετικοί οικισμοί με αποκεντρωμένα συστήματα συλλογής ομβρίων και κατασκευές διήθησης μοντελοποιήθηκαν χρησιμοποιώντας μια εξελιγμένη έκδοση του εργαλείου UWOT. Σκοπός ήταν να διερευνηθεί η συμβολή των δύο αυτών τεχνολογιών στην ελαχιστοποίηση των περιβαλλοντικών πιέσεων σε σχέση με τον τύπο της αστικής ανάπτυξης. Γι’ αυτό τον λόγο, επιλέχθηκαν σημαντικά διαφορετικές τιμές αστικής πυκνότητας για τους δύο αυτούς οικισμούς. Τα αποτελέσματα της μελέτης έδειξαν ότι: (α) οι τεχνολογίες βοήθησαν σημαντικά στην εξοικονόμηση νερού και στη μείωση των πιέσεων λόγω αστικοποίησης (π.χ., μείωση αιχμής απορροών στα επίπεδα προ αστικοποίησης)∙ (β) η αξιοπιστία των τεχνολογιών μειώνεται όσο αυξάνεται η αστική πυκνότητα∙ και (γ) η εγκατάσταση ενός συστήματος συλλογής όμβριων υδάτων έχει διπλό πλεονέκτημα, μείωση ζήτησης νερού και μείωση του όγκου των ομβρίων.

Το πλήρες κείμενο διατίθεται μόνο στο δίκτυο του ΕΜΠ λόγω νομικών περιορισμών

PDF Συμπληρωματικό υλικό:

Εργασίες μας στις οποίες αναφέρεται αυτή η εργασία:

1. D. Xenos, I. Passios, S. Georgiades, E. Parlis, and D. Koutsoyiannis, Water demand management and the Athens water supply, Proceedings of the 7th BNAWQ Scientific and Practical Conference "Water Quality Technologies and Management in Bulgaria", Sofia, 44–50, doi:10.13140/RG.2.1.3660.0561, Bulgarian National Association on Water Quality, 2002.
2. E. Rozos, C. Makropoulos, and D. Butler, Design robustness of local water-recycling schemes, Journal of Water Resources Planning and Management - ASCE, 136 (5), 531–538, doi:10.1061/(ASCE)WR.1943-5452.0000067, 2010.

Εργασίες μας που αναφέρονται σ' αυτή την εργασία:

1. E. Rozos, and C. Makropoulos, Source to tap urban water cycle modelling, Environmental Modelling and Software, 41, 139–150, doi:10.1016/j.envsoft.2012.11.015, Elsevier, 1 March 2013.
2. P. Kossieris, Panayiotakis, K. Tzouka, E. Rozos, and C. Makropoulos, An e-Learning approach for improving household water efficiency, Procedia Engineering, WDSA 2014, Bari, Italy, Water Distribution Systems Analysis, 2014.
3. D. Bouziotas, E. Rozos, and C. Makropoulos, Water and the City: Exploring links between urban growth and water demand management., Journal of Hydroinformatics, 17 (2), doi:10.2166/hydro.2014.053, 2015.
4. D. Nikolopoulos, H. J. van Alphen, D. Vries, L. Palmen, S. Koop, P. van Thienen, G. Medema, and C. Makropoulos, Tackling the “new normal”: A resilience assessment method applied to real-world urban water systems, Water, 11 (2), 330, doi:10.3390/w11020330, 2019.