Εκτίµηση του χρηµατοοικονοµικού κόστους και προτάσεις ορθολογικής διαχείρισης του υδροσυστήµατος

Χ. Μακρόπουλος, Α. Ευστρατιάδης, και Α. Κουκουβίνος, Εκτίµηση του χρηµατοοικονοµικού κόστους και προτάσεις ορθολογικής διαχείρισης του υδροσυστήµατος, Κοστολόγηση αδιύλιστου νερού για την ύδρευση της Αθήνας, 73 pages, Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Οκτώβριος 2010.

[doc_id=1097]

[Ελληνικά]

Περιγράφονται, συνοπτικά το υδροδοτικό σύστημα της Αθήνας και το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας του. Καταγράφονται τα κόστη κατασκευής των έργων στους ταµιευτήρες και τα κύρια υδραγωγεία, με βάση τα οποία υπολογίζεται το ετήσιο ισοδύναµο κόστος παγίων της ΕΠΕΥ∆ΑΠ (κεφαλαιουχικό κόστος). Εκτιμώνται τα κόστη λειτουργίας και συντήρησης του συστήματος, αναλύοντας πραγµατικά δεδοµένα κόστους που συλλέχθηκαν από την Υπηρεσία Κοστολόγησης της ΕΥ∆ΑΠ Α.Ε. Για την εκτίμηση του κόστους άντλησης, συλλέγονται στοιχεία παροχών άντλησης, κατανάλωσης ενέργειας και δαπάνης ηλεκτρικού ρεύματος, με βάση τα οποία διατυπώνονται κατάλληλες στατιστικές σχέσεις ανά αντλιοστάσιο και γεώτρηση. Η εκτίμηση του κόστους γίνεται μέσω προσομοίωσης και με τη μορφή σεναρίων, για διάφορα επίπεδα υδρευτικής ζήτησης και αξιοπιστίας, καθώς και δύο εναλλακτικές διατάξεις δικτύου (υφιστάμενο και αναβαθμισμένο). Οι διαχειριστικές αναλύσεις γίνονται με την υποστήριξη του λογισμικού Υδρονομέας, το οποίο εντοπίζει την πλέον πρόσφορη πολιτική λειτουργίας του υδροσυστήματος, η οποία εξασφαλίζει, για τη ζητούμενη ποσότητα νερού, την ελάχιστη δαπάνη ενέργειας με το αποδεκτό επίπεδο αξιοπιστίας. Με τον τρόπο αυτό εκτιμάται, σε µέση ετήσια κλίµακα, το κόστος άντλησης για διάφορα σενάρια διατάξεων δικτύου, ζήτησης και αξιοπιστίας, το οποίο προστίθεται στο ετήσιο ισοδύναµο κόστος των παγίων και το σταθερό λειτρουργικό κόστος.

PDF Πλήρες κείμενο (1053 KB)

Σχετικό έργο: Κοστολόγηση αδιύλιστου νερού για την ύδρευση της Αθήνας

Εργασίες μας που αναφέρονται σ' αυτή την εργασία:

1. Α. Ευστρατιάδης, Προσομοίωση και βελτιστοποίηση διαχείρισης υδροδοτικού συστήματος Αθήνας, 28 pages, Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, Ιανουάριος 2012.
2. G.-F. Sargentis, R. Ioannidis, G. Karakatsanis, S. Sigourou, N. D. Lagaros, and D. Koutsoyiannis, The development of the Athens water supply system and inferences for optimizing the scale of water infrastructures, Sustainability, 11 (9), 2657, doi:10.3390/su11092657, 2019.
3. I. Koutiva, and C. Makropoulos, Exploring the effects of alternative water demand management strategies using an agent-based model, Water, 11 (11), 2216, doi:10.3390/w11112216, 2019.

Άλλες εργασίες που αναφέρονται σ' αυτή την εργασία (αυτός ο κατάλογος μπορεί να μην είναι ενημερωμένος):

1. Baki, S., and C. Makropoulos, Tools for energy footprint assessment in urban water systems, Procedia Engineering, 89, 548-556, doi:10.1016/j.proeng.2014.11.477, 2014.
2. #Di Federico, V., C. Makropoulos, A. Monteiro, T. Liserra, S. Baki, and A. Galvão, The TRUST approach for the Transition to Sustainability of Urban Water Services: the water scarcity cluster, Water IDEAS 2014 - Intelligent Distribution for Efficient and Affordable Supplies, International Water Association (IWA), Bologna, Italy, 2014.
3. Frijns, J., E. Cabrera Marchet, N. Carriço, D. Covas, A. J. Monteiro, H. M. Ramos, A. Bolognesi, C. Bragalli, S. Baki, and C. Makropoulos, Management tools for hydro energy interventions in water supply systems, Water Practice and Technology, 10(2), 214-228, doi:10.2166/wpt.2015.024, 2015.

Κατηγορίες: Βιβλιογραφία μαθήματος: Διαχείριση υδατικών πόρων