Στατιστική Υδρολογία

Δ. Κουτσογιάννης, Στατιστική Υδρολογία, Εκδοση 4, 312 pages, doi:10.13140/RG.2.1.5118.2325, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, 1997.

[doc_id=122]

[Ελληνικά]

Το βιβλίο περιλαμβάνει οκτώ κεφάλαια. Στο πρώτο γίνεται η σύνδεση της τεχνικής υδρολογίας με τη θεωρία πιθανοτήτων. Στο δεύτερο και τρίτο κεφάλαιο επισκοπούνται οι απαραίτητες έννοιες από τη θεωρία πιθανοτήτων και τη στατιστική, αντίστοιχα. Το τέταρτο κεφάλαιο εισάγει την πιθανοθεωρητική περιγραφή των υδρολογικών διεργασιών και αναλύει τις έννοιες της περιόδου επαναφοράς και της διακινδύνευσης. Στο πέμπτο κεφάλαιο δίνεται η τυπική στατιστική ανάλυση μιας υδρολογικής μεταβλητής και ειδικότερα αναλύονται τα στατιστικά χαρακτηριστικά δείγματος, τα ιστογράμματα και η εμπειρική συνάρτηση κατανομής, ενώ μελετώνται η επιλογή και η προσαρμογή θεωρητικής συνάρτησης κατανομής, ο έλεγχος της προσαρμογής και η στατιστική υδρολογική πρόγνωση. Το έκτο κεφάλαιο αναφέρεται στις τυπικές κατανομές της στατιστικής υδρολογίας (κανονική κατανομή και μετασχηματισμοί της, ομάδα κατανομών γάμα, ασυμπτωτικές κατανομές ακροτάτων κ.ά.). Το έβδομο κεφάλαιο καλύπτει τη στατιστική ανάλυση δύο τυχαίων μεταβλητών, τις εκτιμήσεις ελάχιστων τετραγώνων και τις εφαρμογές τους στη συμπλήρωση και επέκταση υδρολογικών δειγμάτων. Τέλος, το όγδοο κεφάλαιο αφιερώνεται στην ανάλυση τυχαίας μεταβλητής εξαρτημένης από παράμετρο με εφαρμογή στην κατάρτιση όμβριων καμπυλών.

PDF Πλήρες κείμενο:

PDF Συμπληρωματικό υλικό:

Βλέπε επίσης: http://hdl.handle.net/11419/5889

Σχετικές εργασίες:

Σημείωση:

Το βιβλίο καλύπτει μέρος της ύλης των μαθήματων "Τεχνική Υδρολογία" και "Στοχαστική Υδρολογία" της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών και έχει χρησιμοποιηθεί ως διδακτικό σύγγραμμα από το 1995-96 (πρώτη έκδοση), μέχρι το 1999-2000 για το πρώτο μάθημα και πιο πρόσφατα για το δεύτερο μάθημα.

Εργασίες μας που αναφέρονται σ' αυτή την εργασία:

1. D. Koutsoyiannis, D. Kozonis, and A. Manetas, A mathematical framework for studying rainfall intensity-duration-frequency relationships, Journal of Hydrology, 206 (1-2), 118–135, doi:10.1016/S0022-1694(98)00097-3, 1998.
2. H. Tyralis, D. Koutsoyiannis, and S. Kozanis, An algorithm to construct Monte Carlo confidence intervals for an arbitrary function of probability distribution parameters, Computational Statistics, 28 (4), 1501–1527, doi:10.1007/s00180-012-0364-7, 2013.
3. G. Tsekouras, and D. Koutsoyiannis, Stochastic analysis and simulation of hydrometeorological processes associated with wind and solar energy, Renewable Energy, 63, 624–633, doi:10.1016/j.renene.2013.10.018, 2014.
4. D. Koutsoyiannis, Stochastics of Hydroclimatic Extremes - A Cool Look at Risk, Εκδοση 3, ISBN: 978-618-85370-0-2, 391 pages, doi:10.57713/kallipos-1, Kallipos Open Academic Editions, Athens, 2023.

Άλλες εργασίες που αναφέρονται σ' αυτή την εργασία: Δείτε τις στο Google Scholar ή στο ResearchGate

Άλλες εργασίες που αναφέρονται σ' αυτή την εργασία (αυτός ο κατάλογος μπορεί να μην είναι ενημερωμένος):

1. Veneziano, D., and A. Langousis, The areal reduction factor: A multifractal analysis, Water Resources Research, 41 (7), W07008, 2005.
2. Singh, V.P., and L. Zhang, IDF curves using the Frank Archimedean copula, Journal of Hydrologic Engineering, 12(6), 651-662, 2007.
3. Karavitis, C. A., C. Chortaria, S. Alexandris,C. G. Vasilakou and D. E. Tsesmelis, Development of the standardised precipitation index for Greece, Urban Water Journal, 9 (6), 401-417, 2012.

Κατηγορίες: Βιβλιογραφία μαθήματος: Στοχαστικές μέθοδοι