Βιβλία

28 έγγραφα.

Βιβλία

 1. D. Koutsoyiannis, Stochastics of Hydroclimatic Extremes - A Cool Look at Risk, Εκδοση 3, ISBN: 978-618-85370-0-2, 391 pages, doi:10.57713/kallipos-1, Kallipos Open Academic Editions, Athens, 2023.

  [Στοχαστική των Ακραίων Υδροκλιματικών Φαινομένων - Μια Ψύχραιμη Ματιά στη Διακινδύνευση]

  [doc_id=2000]        Αγγλικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. Δ. Κουτσογιάννης, Δ. Λιάτης, Λ. Λαζαρίδης, Κ. Λυμπέρης, Σ. Καβουνίδης, Σ. Σταθόπουλος, Σ. Λαμπρόπουλος, Ν. Μουτάφης, Ι. Στεφανάκος, Κ. Μέμος, Π. Μαρίνος, Δ. Ιωακείμ, Χ.Π. Κωστοπαναγιώτης, Α. Μιζάρα, και Γ.-Φ. Σαργέντης, 130 Χρόνια Σχολή Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ: Μητέρα–Τροφός της Ελληνικής Τεχνολογίας, Κλειδάριθμος, Αθήνα, 2018.

  [doc_id=2415]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. V. Papadopoulos, and D.G. Giovanis, Stochastic Finite Elements - An Introduction, doi:10.1007/978-3-319-64528-5, Springer, 2018.

  [doc_id=1757]        Αγγλικά        Περισσότερες πληροφορίες

 1. Α. Στάμου, Εφαρμοσμένη υδραυλική – Ροή υπό πίεση και με ελεύθερη επιφάνεια, 3η έκδοση, Παπασωτηρίου, Αθήνα, 2016.

  [doc_id=1740]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες

 1. Δ. Κουτσογιάννης, και Α. Ευστρατιάδης, Σημειώσεις Αστικών Υδραυλικών Έργων – Υδρευτικά Έργα, 83 pages, doi:10.13140/RG.2.1.3559.7044, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Φεβρουάριος 2015.

  [doc_id=1518]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. A. N. Angelakis, L.W. Mays, D. Koutsoyiannis, and N. Mamassis, Evolution of Water Supply Through the Millennia, 560 pages, IWA Publishing, London, 2012.

  [Εξέλιξη της Ύδρευσης δια Μέσου των Χιλιετιών]

  [doc_id=1220]        Αγγλικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. Δ. Κουτσογιάννης, Σχεδιασμός Αστικών Δικτύων Αποχέτευσης, Εκδοση 4, 180 pages, doi:10.13140/RG.2.1.2169.1125, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, 2011.

  [doc_id=123]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. D. Koutsoyiannis, Probability and statistics for geophysical processes, doi:10.13140/RG.2.1.2300.1849/1, National Technical University of Athens, Athens, 2008.

  [Πιθανότητες και στατιστική για γεωφυσικές διεργασίες]

  [doc_id=1322]        Αγγλικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. A. N. Angelakis, and D. Koutsoyiannis, Proceedings of the 1st IWA International Symposium on Water and Wastewater Technologies in Ancient Civilizations, 792 pages, doi:10.13140/RG.2.1.2511.1287, Heracleion, Crete, Greece, 2006.

  [Πρακτικά του 1ου Διεθνούς Συμποσίου της IWA για τις Τεχνολογίες Νερού και Υγρών Αποβλήτων στους Αρχαίους Πολιτισμούς]

  [doc_id=1224]        Αγγλικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. Δ. Κουτσογιάννης, και Θ. Ξανθόπουλος, Τεχνική Υδρολογία, Εκδοση 3, 418 pages, doi:10.13140/RG.2.1.4856.0888, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, 1999.

  [doc_id=115]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. Δ. Κουτσογιάννης, Στατιστική Υδρολογία, Εκδοση 4, 312 pages, doi:10.13140/RG.2.1.5118.2325, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, 1997.

  [doc_id=122]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. Μ. Αφτιάς, Υδρεύσεις, 253 pages, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις ΕΜΠ – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, 1992.

  [doc_id=957]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. Δ.Λ. Παπαδήμος, Τα Υδραυλικά Έργα Παρά τοις Αρχαίοις - Τόμος Γ, Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, Αθήνα, 1979.

  [doc_id=2090]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες

 1. Λ. Λαζαρίδης, Συμβολή στο σχεδιασμό των σωληνωτών υπό πίεση δικτύων, 185 pages, Αθήνα, 1977.

  [doc_id=2416]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. Μ. Κολαΐτης, Αγγλοελληνικόν Λεξικόν των Θεωρητικών και Εφηρμοσμένων Μαθηματικών, Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, 1976.

  [doc_id=1318]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. Δ.Λ. Παπαδήμος, Τα Υδραυλικά Έργα Παρά τοις Αρχαίοις - Τόμος B, Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, Αθήνα, 1975.

  [doc_id=2089]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες

 1. Ι. Λουκάς, (1) Οι τρείς Ιεράρχες (2) Εμμανουήλ Π. Ρέπουλης, Αθήνα, 1975.

  [doc_id=2069]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. Σ. Νικολάου, Μαθήματα Υδροδυναμικών Έργων, 296 pages, Αθήνα, 1975.

  [doc_id=1519]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. Θ. Ξανθόπουλος, Μαθήματα Στατιστικής Υδρολογίας, 251 pages, Θεσσαλονίκη, 1974.

  [doc_id=2455]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. Δ.Λ. Παπαδήμος, Τα Υδραυλικά Έργα Παρά τοις Αρχαίοις - Τόμος Α, Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, Αθήνα, 1974.

  [doc_id=2088]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες

 1. Γ. Νουτσόπουλος, Μαθήματα θεωρητικής και εφηρμοσμένης υδραυλικής, Β, Ροή εις κλειστούς αγωγούς υπό πίεσιν, 80 pages, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, 1973.

  [doc_id=844]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. Θ. Ξανθόπουλος, Μαθήματα Υδραυλικής, Τόμος Ι - Εισαγωγή εις την Θεωρητικήν Υδραυλικήν, Θεσσαλονίκη, 1966.

  [doc_id=2457]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. Γ. Καρακασσώνης, Υδραυλικά Έργα - Φράγματα, Αθήνα, 1960.

  [doc_id=1696]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. Α. Καλίνσκης, Διευθετήσεις Χειμάρρων και Ποταμών, Αθήνα, 1956.

  [doc_id=2421]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. Γ. Καρακασσώνης, Υδρολογία, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, 1953.

  [doc_id=1677]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. Π. Ρουσέν, Λεξικό των Μετεωρολογικών όρων, 300 pages, 1933.

  [doc_id=1219]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. Α. Γκίνης, Δασική υδραυλική, Αθήνα, 1924.

  [doc_id=2420]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. Α. Κορδελλάς, Αι Αθήναι εξεταζόμεναι υπό υδραυλικήν επόψιν, 189 pages, Αθήνισι, 1879.

  [doc_id=1559]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες