Οικονομική αποτίμηση κατασκευής μικρού υδροηλεκτρικού έργου

Λ Μάρη, Οικονομική αποτίμηση κατασκευής μικρού υδροηλεκτρικού έργου, MSc thesis, 60 pages, Φεβρουάριος 2015.

[doc_id=1548]

[Ελληνικά]

Τα τελευταία χρόνια οι αρνητικές επιπτώσεις που προκαλούν οι συμβατικές μορφές ενέργειας στο περιβάλλον, έχουν στρέψει το ενδιαφέρον τόσο των επιστημόνων όσο και των κυβερνήσεων στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας. Το συγκριτικό τους πλεονέκτημα έναντι των συμβατικών πηγών είναι ότι οι ΑΠΕ είναι ανεξάντλητες, φιλικές προς το περιβάλλον και συμβάλλουν μακροπρόθεσμα στη μείωση του κόστους παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Μία τέτοια μορφή ενέργειας είναι και η υδροηλεκτρική. Το σύνολο των έργων και εξοπλισμού μέσω των οποίων γίνεται η μετατροπή της υδραυλικής ενέργειας σε ηλεκτρική, ονομάζεται Υδροηλεκτρικό Έργο (ΥΗΕ). Στην παρούσα διπλωματική εξετάζονται τα Μικρά Υδροηλεκτρικά Έργα (Μ.Υ.Η.Ε). Στόχος είναι να αναλυθεί και να αξιολογηθεί το κόστος κατασκευής ενός Μ.Υ.Η.Ε. και να συνδεθούν τα τμήματα που απαρτίζουν τον προϋπολογισμό κατασκευής ενός τέτοιου έργου με τα χαρακτηριστικά του. Στο κεφάλαιο 1 περιγράφεται η υπάρχουσα κατάσταση των ΑΠΕ και των ΜΥΗΕ στην Ευρώπη καθώς και το νομοθετικό πλαίσιο που διέπει την κατασκευή και λειτουργία τους. Στο επόμενο κεφάλαιο γίνεται η περιγραφή των τεχνικών έργων υδροληψίας, του συστήματος προσαγωγής , των υδροστροβίλων και του σταθμού παραγωγής. Αναφέρονται ακόμη οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον θετικές και αρνητικές καθώς και τα πλεονεκτήματα/μειονεκτηματα των ΜΥΗΕ. Αναλύονται τα απαιτούμενα στάδια μελέτης καθώς και το νομοθετικό πλαίσιο που διέπει την κατασκευή και λειτουργίας μιας τέτοιας μονάδας στην Ελλάδα. Στο κεφαλαίο 5 αναλύεται οικονομικά ένα ΜΥΗΕ στην Πελοπόννησο. Τέλος παραθέτονται και αξιολογούνται χρήσιμα στατιστικά οικονομικά δεδομένα ΜΥΗΕ στην Ευρώπη.

PDF Πλήρες κείμενο (1419 KB)