Εκτίμηση πλημμυρικού κινδύνου σε λεκάνες με και χωρίς μετρήσεις σε ένα πολυδιάστατο πλαίσιο

E. Michailidi, Flood risk assessment in gauged and ungauged basins in a multidimensional context, PhD thesis, Universita Degli Studi di Brescia, Μάρτιος 2018.

[Εκτίμηση πλημμυρικού κινδύνου σε λεκάνες με και χωρίς μετρήσεις σε ένα πολυδιάστατο πλαίσιο]

[doc_id=1828]

[Αγγλικά]

Στην παρούσα έρευνα εκτιμάται η απόκριση της λεκάνης έναντι της μεταβαλλόμενης έντασης της απορροής, σε ένα πλαίσιο ΣΓΠ μέσω μιας κινηματικής προσέγγισης, η οποία επιτρέπει να ξεπεραστούν τα συνήθη προβλήματα που μπορεί να προκύψουν σε προσεγγίσεις τύπου κανάβου (raster), ώστε να παράσχουμε μια προσέγγιση με φυσικό υπόβαθρο για την εκτίμηση του χρόνου συγκέντρωσης. Η παραπάνω μέθοδος συμπληρώνεται προτείνοντας μια επαληθευμένη περιοχική σχέση ώστε να χρησιμοποιείται στην περίπτωση έλλειψης πληροφορίας ή/και υπολογιστικών πόρων. Στην συνέχεια, παρέχεται ένα φειδωλό και υπολογιστικά αποτελεσματικό υδρολογικό μοντέλο, που λαμβάνει υπόψη την μεταβαλλόμενη ένταση της βροχόπτωσης μέσω της έννοιας του μεταβαλλόμενου χρόνου συγκέντρωσης. Βαθμονομώντας και επαληθεύοντας αυτή τη σχέση σε διαφορετικά πλαίσια και τοπικές συνθήκες, μπορεί να προσφερθεί ένα ισχυρό και αξιόπιστο εργαλείο πρόβλεψη πλημμύρας σε μη εξοπλισμένες λεκάνες, για τελική χρήση ακόμα και σε καθημερινές πρακτικές μηχανικού. Τέλος, εισάγεται ένα σχήμα εκτίμησης του πλημμυρικού κινδύνου σε λεκάνες με μετρήσεις, λαμβάνοντας υπόψη τις κρίσιμες συνιστώσες της πλημμύρας (αιχμή, όγκος και σχήμα υδρογραφήματος) μέσω ενός πολυδιάστατου πλαισίου, με ταυτόχρονη θεώρηση της δειγματοληπτικής αβεβαιότητας που είναι παρούσα στο μοντέλο. Η σύγκριση των αποτελεσμάτων από το εν λόγω σχήμα και ένα σχήμα για μη εξοπλισμένες λεκάνες, που λαμβάνει υπόψη τον στοχαστικό χαρακτήρα των χρονικών κατανομών της βροχόπτωσης, τεκμηριώνει την αναγκαιότητα της διαθεσιμότητας παροχομετρικής πληροφορίας.

PDF Πλήρες κείμενο (86138 KB)

Εργασίες μας που αναφέρονται σ' αυτή την εργασία:

1. K. Risva, D. Nikolopoulos, and A. Efstratiadis, Development of a distributed hydrological software application employing novel velocity-based techniques, 11th World Congress on Water Resources and Environment “Managing Water Resources for a Sustainable Future”, Madrid, European Water Resources Association, 2019.

Κατηγορίες: Πλημμύρες, Υδρολογικά μοντέλα, Υδρολογικές διεργασίες