Σημειώσεις Βελτιστοποίησης Συστημάτων Υδατικών Πόρων - Μέρος 2

Α. Ευστρατιάδης, και Δ. Κουτσογιάννης, Σημειώσεις Βελτιστοποίησης Συστημάτων Υδατικών Πόρων - Μέρος 2, 140 pages, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, 2004.

[doc_id=201]

[Ελληνικά]

Οι σημειώσεις αναφέρονται στις μεθόδους γραμμικού, δικτυακού και δυναμικού προγραμματισμού, και στις τεχνικές ολικής και πολυκριτηριακής βελτιστοποίησης. Περιλαμβάνουν τα ακόλουθα μέρη: (α) Επισκόπηση εννοιών γραμμικών προβλημάτων βελτιστοποίησης. Μέθοδος simplex. Ανάλυσης ευαισθησίας. Δυαδικά προβλήματα. Γραμμικά προβλήματα ροών (μεταφορών) σε δίκτυα και επίλυσή τους με τη δικτυακή μέθοδο simplex. Εφαρμογές. (β) Δυναμικός προγραμματισμός. Η αρχή του Bellman. Διαμόρφωση BDP και FDP. Εφαρμογή σε προβλήματα διαστασιολόγησης αρδευτικών δικτύων. (γ) Μη γραμμικές μέθοδοι βελτιστοποίησης. Θεμελιώδεις έννοιες (κυρτότητα, επιφάνεια απόκρισης, τοπικά και ολικά ακρότατα). Κλασικές μαθηματικές προσεγγίσεις. Συνθήκες Kuhn-Tucker. Χειρισμός περιορισμών. Τεχνικές αναζήτησης τοπικών ακροτάτων (μέθοδοι κλίσης και τεχνικές άμεσης αναζήτησης). Η έννοια της ολικής βελτιστοποίησης. Στοχαστικές μέθοδοι δειγματοληψίας. Προσομοιωμένη ανόπτηση. Γενετικοί και εξελικτικοί αλγόριθμοι. Υβριδικές προσεγγίσεις. Εφαρμογή στην εκτίμηση των παραμέτρων υδρολογικών μοντέλων. (δ) Πολυκριτηριακή βελτιστοποίηση. Λήψη αποφάσεων με αντικρουόμενα κριτήρια. Θεμελιώδεις έννοιες (μερική διάταξη, κυριαρχία, μέτωπο Pareto, καλύτερα συμβιβαστική λύση, συνάρτηση χρησιμότητας). Κλασικές τεχνικές πολυκριτηριακής ανάλυσης (μέθοδοι βαρών, προγραμματισμού στόχων, ε-περιορισμών). Γενικές αρχές πολυκριτηριακών εξελικτικών τεχνικών.

PDF Πλήρες κείμενο:

Σημείωση:

Οι σημειώσεις καλύπτουν ύλη του μαθήματος "Βελτιστοποίηση Συστημάτων Υδατικών Πόρων" που διδάσκεται στο διατμηματικό πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών "Επιστήμη και Τεχνολογία Υδατικών Πόρων".