Η αρχιτεκτονική και τοπιακή αξία των φραγμάτων: απο τα διεθνή παραδείγματα στις προτάσεις για την Ελλάδα

Ρ. Ιωαννίδης, και Δ. Κουτσογιάννης, Η αρχιτεκτονική και τοπιακή αξία των φραγμάτων: απο τα διεθνή παραδείγματα στις προτάσεις για την Ελλάδα, Πρακτικά 3ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Φραγμάτων και Ταμιευτήρων, Αίγλη Ζαππείου, Ελληνική Επιτροπή Μεγάλων Φραγμάτων, Αθήνα, 2017.

[doc_id=2105]

[Ελληνικά]

Η αρχιτεκτονική των φραγμάτων είναι ένα ζήτημα που δεν έχει απασχολήσει τους φορείς της Ελλάδας που ασχολούνται με θέματα έρευνας, σχεδιασμού και κατασκευής φραγμάτων. Στην παρούσα εργασία διερευνάται η ανάγκη ευαισθητοποίησης των φορέων αυτών σε θέματα σχετικά με την αρχιτεκτονική των φραγμάτων και πραγματοποιούνται σχετικές προτάσεις. Αρχικά, διερευνάται η παρούσα κατάσταση σε σχέση με την αρχιτεκτονική των ελληνικών φραγμάτων και την επίδραση των έργων αυτών στο ελληνικό τοπίο. Στην συνέχεια, εξετάζονται διεθνή παραδείγματα αρχιτεκτονικών παρεμβάσεων σε φράγματα και δημιουργείται μια βάση δεδομένων με τεχνικές και ιδέες που θα μπορούσαν να εφαρμοστούν στην Ελλάδα αλλά και διεθνώς. Τέλος, πραγματοποιούνται προτάσεις, με τη μορφή μελέτης περίπτωσης, για αρχιτεκτονικές παρεμβάσεις σε φράγμα ΣΕ (Σκληρού Επιχώματος), οι οποίες αναλύονται τεχνικά, κατασκευαστικά, αρχιτεκτονικά και οικονομικά.

PDF Πλήρες κείμενο (836 KB)

Εργασίες μας που αναφέρονται σ' αυτή την εργασία:

1. R. Ioannidis, G.-F. Sargentis, and D. Koutsoyiannis, Landscape design in infrastructure projects - is it an extravagance? A cost-benefit investigation of practices in dams, Landscape Research, doi:10.1080/01426397.2022.2039109, 2022.
2. R. Ioannidis, N. Mamassis, A. Efstratiadis, and D. Koutsoyiannis, Reversing visibility analysis: Towards an accelerated a priori assessment of landscape impacts of renewable energy projects, Renewable and Sustainable Energy Reviews, 161, 112389, doi:10.1016/j.rser.2022.112389, 2022.