Αντιστρέφοντας την ανάλυση ορατότητας: Προς μια επιταχυνόμενη εκ των προτέρων αξιολόγηση των επιπτώσεων των έργων ανανεώσιμης ενέργειας στο τοπίο

R. Ioannidis, N. Mamassis, A. Efstratiadis, and D. Koutsoyiannis, Reversing visibility analysis: Towards an accelerated a priori assessment of landscape impacts of renewable energy projects, Renewable and Sustainable Energy Reviews, 161, 112389, doi:10.1016/j.rser.2022.112389, 2022.

[Αντιστρέφοντας την ανάλυση ορατότητας: Προς μια επιταχυνόμενη εκ των προτέρων αξιολόγηση των επιπτώσεων των έργων ανανεώσιμης ενέργειας στο τοπίο]

[doc_id=2182]

[Αγγλικά]

Οι επιπτώσεις στα τοπία έχουν αναγνωριστεί ως βασικοί μοχλοί κοινωνικής αντίθεσης κατά των έργων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Διερευνούμε πώς μπορεί να βελτιωθεί και να επιταχυνθεί η διαδικασία μετριασμού των επιπτώσεων στο τοπίο, μέσω μιας εκ νέου θεώρησης της ανάλυσης ορατότητας. Στη συμβατική τους μορφή, οι αναλύσεις ορατότητας δεν μπορούν να εφαρμοστούν σε πρώιμες φάσεις σχεδιασμού, καθώς απαιτούν ως δεδομένο εισόδου τις οριστικές τοποθεσίες των έργων. Συνεπώς, οι οπτικές επιπτώσεις στα τοπία δεν μπορούν να εκτιμηθούν μέχρι τα ώριμα στάδια ανάπτυξης, όταν οι διαδικασίες αδειοδότησης έχουν ήδη ξεκινήσει και οι τοποθεσίες των έργων έχουν ήδη οριστικοποιηθεί. Προκειμένου να ξεπεραστεί αυτό το ζήτημα και να διευκολυνθεί ο έγκαιρος εντοπισμός των έργων που έχουν αρνητικό αντίκτυπο, διερευνούμε την αντιστροφή των αναλύσεων ορατότητας. Μετατοπίζοντας το επίκεντρο των αναλύσεων από την υποδομή που δημιουργεί οπτικές επιπτώσεις στις περιοχές που πρέπει να προστατεύονται από αυτές τις επιπτώσεις, οι αναλύσεις ορατότητας δεν απαιτούν πλέον τις τοποθεσίες των έργων ως δεδομένα εισόδου. Αρχικά, η μεθοδολογική αυτή μετατόπιση ερευνάται θεωρητικά και στη συνέχεια πρακτικά, στην περιοχή της Θεσσαλίας, υπολογίζοντας τις Αντίστροφες Ζώνες Θεωρητικής Ορατότητας (R-ZTV) για σημαντικά στοιχεία του τοπίου της περιοχής, ώστε στη συνέχεια να οι οπτικές επιπτώσεις από προγραμματισμένα έργα αιολικής ενέργειας. Αποδείχθηκε ότι οι αναλύσεις αντιστροφής ορατότητας (α) επιτρέπουν τη δημιουργία χαρτών τύπου R-ZTV που διευκολύνουν την πρόβλεψη των επιπτώσεων στο τοπίου εξαιτίας των έργων από προηγούμενα στάδια σχεδιασμού, και (β) καταρρίπτει την απαίτηση για μεμονωμένες αναλύσεις ορατότητας για κάθε νέο έργο, επιταχύνοντας έτσι την ανάπτυξή του. Επιπλέον, οι χάρτες R-ZTV μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε διαδικασίες συμμετοχικού σχεδιασμού ή να χρησιμοποιηθούν ανεξάρτητα από τους επενδυτές των έργων και από τους ενδιαφερόμενους φορείς για την προστασία του τοπίου.

Το πλήρες κείμενο διατίθεται μόνο στο δίκτυο του ΕΜΠ λόγω νομικών περιορισμών

PDF Συμπληρωματικό υλικό:

Εργασίες μας στις οποίες αναφέρεται αυτή η εργασία:

1. A. Efstratiadis, and D. Koutsoyiannis, One decade of multiobjective calibration approaches in hydrological modelling: a review, Hydrological Sciences Journal, 55 (1), 58–78, doi:10.1080/02626660903526292, 2010.
2. A. Efstratiadis, and K. Hadjibiros, Can an environment-friendly management policy improve the overall performance of an artificial lake? Analysis of a multipurpose dam in Greece, Environmental Science and Policy, 14 (8), 1151–1162, doi:10.1016/j.envsci.2011.06.001, 2011.
3. I. Pappa, Y. Dimakos, P. Dimas, P. Kossieris, P. Dimitriadis, and D. Koutsoyiannis, Spatial and temporal variability of wind speed and energy over Greece, European Geosciences Union General Assembly 2014, Geophysical Research Abstracts, Vol. 16, Vienna, EGU2014-13591, doi:10.13140/RG.2.2.11238.63048, European Geosciences Union, 2014.
4. A. Koukouvinos, D. Nikolopoulos, A. Efstratiadis, A. Tegos, E. Rozos, S.M. Papalexiou, P. Dimitriadis, Y. Markonis, P. Kossieris, H. Tyralis, G. Karakatsanis, K. Tzouka, A. Christofides, G. Karavokiros, A. Siskos, N. Mamassis, and D. Koutsoyiannis, Integrated water and renewable energy management: the Acheloos-Peneios region case study, European Geosciences Union General Assembly 2015, Geophysical Research Abstracts, Vol. 17, Vienna, EGU2015-4912, doi:10.13140/RG.2.2.17726.69440, European Geosciences Union, 2015.
5. Ο. Daskalou, M. Karanastasi, Y. Markonis, P. Dimitriadis, A. Koukouvinos, A. Efstratiadis, and D. Koutsoyiannis, GIS-based approach for optimal siting and sizing of renewables considering techno-environmental constraints and the stochastic nature of meteorological inputs, European Geosciences Union General Assembly 2016, Geophysical Research Abstracts, Vol. 18, Vienna, EGU2016-12044-1, doi:10.13140/RG.2.2.19535.48803, European Geosciences Union, 2016.
6. Ρ. Ιωαννίδης, και Δ. Κουτσογιάννης, Η αρχιτεκτονική και τοπιακή αξία των φραγμάτων: απο τα διεθνή παραδείγματα στις προτάσεις για την Ελλάδα, Πρακτικά 3ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Φραγμάτων και Ταμιευτήρων, Αίγλη Ζαππείου, Ελληνική Επιτροπή Μεγάλων Φραγμάτων, Αθήνα, 2017.
7. R. Ioannidis, P. Dimitriadis, G.-F. Sargentis, E. Frangedaki, T. Iliopoulou, and D. Koutsoyiannis, Stochastic similarities between hydrometeorogical and art processes for optimizing architecture and landscape aesthetic parameters, European Geosciences Union General Assembly 2019, Geophysical Research Abstracts, Vol. 21, Vienna, EGU2019-11403, European Geosciences Union, 2019.
8. R. Ioannidis, T. Iliopoulou, C. Iliopoulou, L. Katikas, A. Petsou, M.-E. Merakou, M.-E. Asimomiti, N. Pelekanos, G. Koudouris, P. Dimitriadis, C. Plati, E. Vlahogianni, K. Kepaptsoglou, N. Mamassis, and D. Koutsoyiannis, Solar-powered bus route: introducing renewable energy into a university campus transport system, Advances in Geosciences, 49, doi:10.5194/adgeo-49-215-2019, 2019.
9. E. Manta, R. Ioannidis, G.-F. Sargentis, and A. Efstratiadis, Aesthetic evaluation of wind turbines in stochastic setting: Case study of Tinos island, Greece, European Geosciences Union General Assembly 2020, Geophysical Research Abstracts, Vol. 22, Vienna, EGU2020-5484, doi:10.5194/egusphere-egu2020-5484, 2020.
10. R. Ioannidis, and D. Koutsoyiannis, A review of land use, visibility and public perception of renewable energy in the context of landscape impact, Applied Energy, 276, 115367, doi:10.1016/j.apenergy.2020.115367, 2020.
11. N. Mamassis, A. Efstratiadis, P. Dimitriadis, T. Iliopoulou, R. Ioannidis, and D. Koutsoyiannis, Water and Energy, Handbook of Water Resources Management: Discourses, Concepts and Examples, edited by J.J. Bogardi, T. Tingsanchali, K.D.W. Nandalal, J. Gupta, L. Salamé, R.R.P. van Nooijen, A.G. Kolechkina, N. Kumar, and A. Bhaduri, Chapter 20, 617–655, doi:10.1007/978-3-030-60147-8_20, Springer Nature, Switzerland, 2021.
12. G.-F. Sargentis, R. Ioannidis, T. Iliopoulou, P. Dimitriadis, and D. Koutsoyiannis, Landscape planning of infrastructure through focus points’ clustering analysis. Case study: Plastiras artificial lake (Greece), Infrastructures, 6 (1), 12, doi:10.3390/infrastructures6010012, 2021.
13. G.-F. Sargentis, R. Ioannidis, M. Chiotinis, P. Dimitriadis, and D. Koutsoyiannis, Aesthetical issues with stochastic evaluation, Data Analytics for Cultural Heritage, edited by A. Belhi, A. Bouras, A.K. Al-Ali, and A.H. Sadka, doi:10.1007/978-3-030-66777-1_8, Springer, 2021.
14. G.-F. Sargentis, P. Siamparina, G.-K. Sakki, A. Efstratiadis, M. Chiotinis, and D. Koutsoyiannis, Agricultural land or photovoltaic parks? The water–energy–food nexus and land development perspectives in the Thessaly plain, Greece, Sustainability, 13 (16), 8935, doi:10.3390/su13168935, 2021.
15. R. Ioannidis, G.-F. Sargentis, and D. Koutsoyiannis, Landscape design in infrastructure projects - is it an extravagance? A cost-benefit investigation of practices in dams, Landscape Research, doi:10.1080/01426397.2022.2039109, 2022.

Εργασίες μας που αναφέρονται σ' αυτή την εργασία:

1. G.-F. Sargentis, and D. Koutsoyiannis, The function of money in water–energy–food and land nexus, Land, 12 (3), 669, doi:10.3390/land12030669, 2023.

Άλλες εργασίες που αναφέρονται σ' αυτή την εργασία (αυτός ο κατάλογος μπορεί να μην είναι ενημερωμένος):

1. Duarte, R., Á. García-Riazuelo, L. A. Sáez, and C. Sarasa, Analysing citizens’ perceptions of renewable energies in rural areas: A case study on wind farms in Spain, Energy Reports, 8, 12822-12831, doi:10.1016/j.egyr.2022.09.173, 2022.
2. Ko, I., Rural opposition to landscape change from solar energy: Explaining the diffusion of setback restrictions on solar farms across South Korean counties, Energy Research & Social Science, 99, 103073, doi:10.1016/j.erss.2023.103073, 2023.
3. Mikita, T., L. Janošíková, J. Caha, and E. Avoiani, The potential of UAV data as refinement of outdated inputs for visibility analyses, Remote Sensing, 15(4), 1028, doi:10.3390/rs15041028, 2023.
4. Rodríguez-Segura, F. J., and M. Frolova, How does society assess the impact of renewable energy in rural inland areas? Comparative analysis between the province of Jaén (Spain) and Somogy county (Hungary), Investigaciones Geográficas, 80, 193-214, doi:10.14198/INGEO.24444, 2023.
5. Beer, M., R. Rybár, and L. Gabániová, Visual impact of renewable energy infrastructure: implications for deployment and public perception, Processes, 11(8), 2252, doi:10.3390/pr11082252, 2023.
6. García-Ayllón, S., and G. Martínez, Analysis of correlation between anthropization phenomena and landscape values of the territory: A GIS framework based on spatial statistics, ISPRS International Journal of Geo-Information, 12(8), 323, doi:10.3390/ijgi12080323, 2023.
7. Sas-Bojarska, A., I. Orzechowska-Szajda, K. Puzdrakiewicz, and M. Kiejzik-Głowińska, Landscape, EIA and decision-making. A case study of the Vistula Spit Canal, Poland, Impact Assessment and Project Appraisal, doi:10.1080/14615517.2023.2273612, 2024.
8. Alphan, H., Incorporating visibility information into multi-criteria decision making (MCDM) for wind turbine deployment, Applied Energy, 353(B), 122164, doi:10.1016/j.apenergy.2023.122164, 2024.
9. Song, R., X. Gao, H. Nan, S. Zeng, and V. W. Y. Tam, Ecological restoration for mega-infrastructure projects: a study based on multi-source heterogeneous data, Engineering, Construction and Architectural Management, doi:10.1108/ECAM-12-2022-1197, 2023.
10. Abdul, D., J. Wenqi, A. Tanveer, and M. Sameeroddin, Comprehensive analysis of renewable energy technologies adoption in remote areas using the integrated Delphi-Fuzzy AHP-VIKOR approach, Arabian Journal for Science and Engineering, 49, 7585-7610, doi:10.1007/s13369-023-08334-2, 2024.
11. Codemo, A., M. Ghislanzoni, M.-J. Prados, and R. Albatici, Landscape-based spatial energy planning: minimization of renewables footprint in the energy transition, Journal of Environmental Planning and Management, doi:10.1080/09640568.2023.2287978, 2024.
12. Xiao, T. J. Deng, C. Wen, and Q. Gu, Parallel algorithm for multi-viewpoint viewshed analysis on the GPU grounded in target cluster segmentation, International Journal of Digital Earth, 17(1), doi:10.1080/17538947.2024.2308707, 2024.
13. Ji, G., and H. Sun, Assessing urban river landscape visual quality with extreme learning machines: A case study of the yellow river in Ningxia Hui autonomous region, China, Ecological Indicators, 165, 112173, doi:10.1016/j.ecolind.2024.112173, 2024.

Κατηγορίες: Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας