Αποτίμηση του επιφανειακού υδατικού δυναμικού και των δυνατοτήτων εκμετάλλευσής του στη λεκάνη του Αχελώου και τη Θεσσαλία, Κεφ. 5 της Μελέτης υδατικών συστημάτων

Δ. Κουτσογιάννης, Ν. Μαμάσης, και Ι. Ναλμπάντης, Αποτίμηση του επιφανειακού υδατικού δυναμικού και των δυνατοτήτων εκμετάλλευσής του στη λεκάνη του Αχελώου και τη Θεσσαλία, Κεφ. 5 της Μελέτης υδατικών συστημάτων, Συνολική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων της Εκτροπής Αχελώου, Ανάδοχος: Ειδική Υπηρεσία Δημοσίων Έργων Αχελώου – Γενική Γραμματεία Δημοσίων Έργων – Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, Συνεργαζόμενοι: Υδροεξυγιαντική, 150 pages, Αθήνα, 1995.

[doc_id=215]

[Ελληνικά]

  1. Γενικό μέρος: Ανάλυση μεθοδολογίας και παραδοχών. Επεξήγηση στόχων και περιορισμών. Περιγραφή υδρολογικών δεδομένων και υδρολογικών σεναρίων. Μεθοδολογία συμπλήρωσης, επέκτασης και μεταφοράς χρονοσειρών. Μεθοδολογία και παραδοχές λειτουργίας ταμιευτήρων.
  2. Μελέτη της λεκάνης Αχελώου: Ενδιαφέρουσες υδρολογικές υπολεκάνες και αντίστοιχα έργα. Βασικά υδρολογικά δεδομένα. Κατάρτιση χρονοσειρών απορροής στις ενδιαφέρουσες υδρολογικές λεκάνες. Χαρακτηριστικά υδρολογικά μεγέθη - Υδρολογικά σενάρια. Απαιτούμενοι ρυθμιστικοί όγκοι για την εκτροπή του Αχελώου προς Θεσσαλία. Επιπτώσεις της εκτροπής στο εκμεταλλεύσιμο υδατικό δυναμικό κατά μήκος του Αχελώου. Ελάχιστες φυσικές παροχές κατά μήκος του Αχελώου.
  3. Μελέτη του διαμερίσματος Θεσσαλίας: Ενδιαφέρουσες υδρολογικές λεκάνες. Βασικά υδρολογικά δεδομένα. Παραγωγή χρονοσειρών απορροής στις ενδιαφέρουσες υδρολογικές λεκάνες. Χαρακτηριστικά υδρολογικά μεγέθη - υδρολογικά σενάρια. Δυνατότητες ταμιευτήρων στους παραποτάμους του Πηνειού (Παλιοδερλί, Σμόκοβο, Μουζάκι και Πύλη, Κρύα Βρύση, Θεόπετρα, Νεοχώρι, Καλούδα, Παλιομονάστηρο). Ελάχιστες παροχές Πηνειού και παραποτάμων του.
  4. Πίνακες υδρολογικών δεδομένων.

PDF Πλήρες κείμενο (586 KB)

PDF Συμπληρωματικό υλικό:

Σχετικές εργασίες:

Σχετικό έργο: Συνολική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων της Εκτροπής Αχελώου

Εργασίες μας που αναφέρονται σ' αυτή την εργασία:

1. H. Tyralis, A. Tegos, A. Delichatsiou, N. Mamassis, and D. Koutsoyiannis, A perpetually interrupted interbasin water transfer as a modern Greek drama: Assessing the Acheloos to Pinios interbasin water transfer in the context of integrated water resources management, Open Water Journal, 4 (1), 113–128, 12, 2017.

Κατηγορίες: Υδροσυστήματα