Σχέδιο προγράμματος διαχείρισης των υδατικών πόρων της χώρας

ΥΠΑΝ, ΕΜΠ, ΙΓΜΕ, και ΚΕΠΕ, Σχέδιο προγράμματος διαχείρισης των υδατικών πόρων της χώρας, Συμπλήρωση της ταξινόμησης ποσοτικών και ποιοτικών παραμέτρων των υδατικών πόρων στα υδατικά διαμερίσματα της χώρας, Ανάδοχος: Τομέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, 549 pages, Υπουργείο Ανάπτυξης, Αθήνα, Ιανουάριος 2003.

[doc_id=571]

[Ελληνικά]

Η έκθεση περιλαμβάνει έξι κεφάλαια. Το πρώτο, εισαγωγικό κεφάλαιο, συνοψίζει γενικές πληροφορίες για τους υδατικούς πόρους της χώρας και το υφιστάμενο διοικητικό και θεσμικό πλαίσιο διαχείρισής τους. Στο δεύτερο κεφάλαιο περιγράφεται η μεθοδολογία προσέγγισης της διαχείρισης των υδατικών πόρων σε επίπεδο υδατικού διαμερίσματος, με ειδικότερες αναφορές στο υδρολογικό ισοζύγιο, τη ζήτηση νερού, τη διερεύνηση των ποιοτικών παραμέτρων και το ισοζύγιο προσφοράς-ζήτησης. Στο τρίτο κεφάλαιο γίνεται συνθετική προσέγγιση της διαχείρισης των υδατικών πόρων κατά υδατικό διαμέρισμα για καθένα από τα 14 υδατικά διαμερίσματα της χώρας. Στο τέταρτο κεφάλαιο αναλύονται οι ομοιότητες, οι σχέσεις και οι εξαρτήσεις μεταξύ των υδατικών διαμερισμάτων και αναζητούνται άξονες διαχείρισης σε ομάδες υδατικών διαμερισμάτων. Στα πέμπτο κεφάλαιο επισκοπείται η διεθνής εμπειρία, και το ελληνικό θεσμικό και αναπτυξιακό πλαίσιο διαχείρισης των υδατικών πόρων. Στο τελευταίο κεφάλαιο επιχειρείται η προσέγγιση στη διαχείριση των υδατικών πόρων της χώρας, καταλήγοντας σε προτάσεις, κατά τομείς και γενικές.

PDF Πλήρες κείμενο:

Σχετικές εργασίες:

Σημείωση:

Δείτε την νεότερη έκδοση αυτής της έκθεσης:

Εθνικό Πρόγραμμα Διαχείρισης και Προστασίας των Υδατικών Πόρων

Σχετικό έργο: Συμπλήρωση της ταξινόμησης ποσοτικών και ποιοτικών παραμέτρων των υδατικών πόρων στα υδατικά διαμερίσματα της χώρας