Τελική Έκθεση

C. Maksimovic, H. S. Wheater, D. Koutsoyiannis, S. Prohaska, D. Peach, S. Djordevic, D. Prodanovic, C. Makropoulos, P. Docx, T. Dasic, M. Stanic, D. Spasova, and D. Brnjos, Final Report, Analysis of the effects of the water transfer through the tunnel Fatnicko Polje - Bileca reservoir on the hydrologic regime of Bregava River in Bosnia and Herzegovina, Ανάθεση: Energy Financing Team, Switzerland, Ανάδοχοι: CUW-UK, ICCI Limited, London, 2004.

[Τελική Έκθεση]

[doc_id=627]

[Αγγλικά]

Μελετώνται οι πιθανές επιπτώσεις της μεταφοράς νερού, μέσω της σήραγγας Fatnicko Polje - Bileca Reservoir, στο υδρολογικό καθεστώς του ποταμού Bregava, ο οποίος βρίσκεται σε μια καρστική περιοχή στην ανατολική Ερζεγοβίνη. Αναπτύχθηκαν τρία διαφορετικά μοντέλα προσομοίωσης και συγκρίθηκαν οι προβλέψεις τους για ένα φάσμα υφιστάμενων και μελλοντικών υδρολογικών και διαχειριστικών συνθηκών. Τα μοντέλα βασίζονται σε εναλλακτικές προσεγγίσεις ξεκινώντας από μια απλουστευμένη εννοιολογική προσέγγιση και καταλήγοντας σε μια σχεδόν-φυσική προσέγγιση. Παρά τη μεγάλη πολυπλοκότητα του φυσικού συστήματος, τα μοντέλα προσαρμόστηκαν καλά στα διαθέσιμα υδρομετρικά δεδομένα, με το πιο απλό μοντέλο να δίνει την καλύτερη συμφωνία με τις ιστορικές παροχές. Τα βαθμονομημένα μοντέλα χρησιμοποιήθηκαν για να μελετηθούν οι πιθανές επιδράσεις της επέμβασης σε μια σειρά διαχειριστικών σεναρίων και για να ταυτοποιηθούν οι πηγές αβεβαιότητας. Τα αποτελέσματα της εργασίας υποδεικνύουν ότι το υπό μελέτη σύστημα σηράγγων έχει ευνοϊκό αποτέλεσμα στην απομείωση του πλημμυρικού κινδύνου στην περιοχή, απελευθερώνοντας έτσι εδαφικούς πόρους για γεωργική χρήση, καθώς και στη μείωση των μεγάλων παροχών του ποταμού Bregava. Προκύπτει επίσης ότι μπορεί να επιτευχθεί σημαντική μείωση της αβεβαιότητας σε καρστικά συστήματα με κατάλληλο συμπληρωματικό συνδυασμό μοντέλων στηριγμένων σε διαφορετικές προσεγγίσεις.

PDF Πλήρες κείμενο:

Σχετικές εργασίες:

Σχετικό έργο: Ανάλυση των επιπτώσεων της εκτροπής νερού μέσω της σήραγγας Πόλγης Fatnicko - Ταμιευτήρα Bileca στην υδρολογική δίαιτα του Ποταμού Bregava στη Βοσνία και Ερζεγοβίνη