Επαναθεώρηση του συστήματος ισότιμης αξιολόγησης

Z. W. Kundzewicz, and D. Koutsoyiannis, The peer review system revisited, Hydrology Journal Editors Meeting, Vienna, doi:10.13140/RG.2.2.32180.65920, Advances in Water Resources, Hydrological Processes, Hydrological Sciences Journal, Hydrology and Earth System Sciences, Journal of Hydrology, Journal of River Basin Management, Nordic Hydrology, Water Resources Research, 2006.

[Επαναθεώρηση του συστήματος ισότιμης αξιολόγησης]

[doc_id=713]

[Αγγλικά]

Στα πλαίσια της πρώτης συνάντησης των αρχισυντακτών (editors) των υδρολογικών περιοδικών, επισκοπείται το σύστημα ισότιμης αξιολόγησης στα υδρολογικά περιοδικά, η παρούσα κατάστασή του, τα προβλήματα και οι προοπτικές του, σε σχέση και με τις δυνατότητες που προσφέρει το Διαδίκτυο. Διαπιστώνεται ότι το σύστημα είναι ένα σημαντικό επίτευγμα της επιστημονικής κοινότητας, που στηρίζεται στις αρχές του εθελοντισμού, της συλλογικότητας και της δημοκρατίας. Υποστηρίζεται ότι η συζήτηση των προβλημάτων (ακόμη και με τη μορφή δημοσιοποίησης προσωπικών εμπειριών) είναι αναγκαία συνθήκη για οποιαδήποτε βελτίωση. Η συζήτηση μπορεί να εξελιχθεί σε πραγματικό διάλογο αν είμαστε έτοιμοι να αλλάξουμε τις καθιερωμένες συμπεριφορές και να εγκαταλείψουμε παλιά στερεότυπα. Επίσης, υποστηρίζεται ότι μια βαθμιαία μετακίνηση από την ανώνυμη στην επώνυμη αξιολόγηση είναι εφικτή και θα αλληλεπιδράσει με τα ακαδημαϊκά ήθη με θετική ανάδραση. Ακόμη και μικρές βελτιώσεις και προσωπικές συμβολές είναι σημαντικές και δημιουργούν υπόβαθρο για μεγαλύτερες βελτιώσεις.

PDF Πλήρες κείμενο:

Βλέπε επίσης: http://dx.doi.org/10.13140/RG.2.2.32180.65920

Σχετικές εργασίες:

Κατηγορίες: Σύστημα ισότιμης αξιολόγησης