Αποτελέσματα αναζήτησης

14 έγγραφα.

Δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά

 1. M. Piniewski, I. Jarić, D. Koutsoyiannis, and Z. W. Kundzewicz, Emerging plagiarism in peer-review evaluation reports: a tip of the iceberg?, Scientometrics, doi:10.1007/s11192-024-04960-1, 2024.

  [doc_id=2441]        Αγγλικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. N. Quinn, G. Blöschl, A. Bardossy, A. Castellarin, M. Clark, C. Cudennec, D. Koutsoyiannis, U. Lall, L. Lichner, J. Parajka, C.D. Peters-Lidard, G. Sander, H. H. G. Savenije, K. Smettem, H. Vereecken, A. Viglione, P. Willems, A. Wood, R. Woods, C.-Y. Xu, and E. Zehe, Invigorating hydrological research through journal publications, Hydrological Sciences Journal, 63 (8), 1113–1117, doi:10.1080/02626667.2018.1496632, 2018.

  [doc_id=1865]        Αγγλικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. D. Koutsoyiannis, G. Blöschl, A. Bardossy, C. Cudennec, D. Hughes, A. Montanari, I. Neuweiler, and H. H. G. Savenije, Joint Editorial: Fostering innovation and improving impact assessment for journal publications in hydrology, Hydrological Sciences Journal, 61 (7), 1170–1173, doi:10.1080/02626667.2016.1162953, 2016.

  [Joint Editorial: Ενίσχυση της καινοτομίας και βελτίωση της αξιολόγησης της απήχησης για τις δημοσιεύσεις σε περιοδικά στην υδρολογία]]

  [doc_id=1603]        Αγγλικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. D. Koutsoyiannis, M. Acreman, A. Castellarin, H. H. G. Savenije, C. Cudennec, G. Blöschl, G. Young, A. Montanari, and F. Watkins, Should auld acquaintance be forgot? Comment on “Farewell, HSJ!—address from the retiring editor” by Z.W. Kundzewicz, Hydrological Sciences Journal, doi:10.1080/02626667.2016.1150032, 2016.

  [doc_id=1602]        Αγγλικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. G. Blöschl, A. Bardossy, D. Koutsoyiannis, Z. W. Kundzewicz, I. G. Littlewood, A. Montanari, and H. H. G. Savenije, Joint Editorial—On the future of journal publications in hydrology, Hydrological Sciences Journal, 59 (5), 955–958, doi:10.1080/02626667.2014.908041, 2014.

  [Joint Editorial—Σχετικά με το μέλλον των δημοσιεύσεων σε περιοδικά στην υδρολογία]

  [doc_id=1448]        Αγγλικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. D. Koutsoyiannis, and Z. W. Kundzewicz, Editorial—Recycling paper vs recycling papers, Hydrological Sciences Journal, 54 (1), 3–4, 2009.

  [Editorial—Ανακύκλωση χαρτιού σε αντιδιαστολή με την ανακύκλωση "χαρτιών"]

  [doc_id=891]        Αγγλικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. D. Koutsoyiannis, and Z. W. Kundzewicz, The choice of language and its relationship to the impact of hydrological studies. Reply to discussions of "Editorial-Quantifying the impact of hydrological studies", Hydrological Sciences Journal, 53 (2), 495–499, 2008.

  [Η επιλογή γλώσσας και η σχέση της με την απήχηση των υδρολογικών μελετών]

  [doc_id=856]        Αγγλικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. D. Koutsoyiannis, and Z. W. Kundzewicz, Editorial - Quantifying the impact of hydrological studies, Hydrological Sciences Journal, 52 (1), 3–17, 2007.

  [Editorial - Ποσοτικοποίηση της απήχησης των υδρολογικών μελετών]

  [doc_id=746]        Αγγλικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. Z. W. Kundzewicz, and D. Koutsoyiannis, Pathologies, improvements and optimism, Hydrological Sciences Journal, 51 (2), 357–363, 2006.

  [Παθολογίες, βελτιώσεις και αισιοδοξία]

  [doc_id=702]        Αγγλικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. Z. W. Kundzewicz, and D. Koutsoyiannis, Editorial - The peer-review system: prospects and challenges, Hydrological Sciences Journal, 50 (4), 577–590, 2005.

  [Editorial - Το σύστημα της ισότιμης αξιολόγησης: προοπτικές και προκλήσεις]

  [doc_id=661]        Αγγλικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

Δημοσιεύσεις και ανακοινώσεις σε συνέδρια με αξιολόγηση περίληψης

 1. D. Koutsoyiannis, Should we place a value on unmeasurable values?, Contribution to EGU 2019 Great Debate "Rewards and recognition in science: what value should we place on contributions that cannot be easily measured", European Geosciences Union General Assembly 2019, Geophysical Research Abstracts, Vol. 21, Vienna, doi:10.13140/RG.2.2.36000.84483/1, European Geosciences Union, 2019.

  [doc_id=1945]        Αγγλικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. D. Koutsoyiannis, Why (and how) to write and publish a scientific paper in hydrology? (Invited lecture), European Geosciences Union General Assembly 2010, Geophysical Research Abstracts, Vol. 12, Vienna, European Geosciences Union, 2010.

  [Γιατί (και πως) να γράψουμε και να δημοσιεύσουμε ένα επιστημονικό άρθρο στην υδρολογία; (Προσκεκλημένη διάλεξη)]

  [doc_id=975]        Αγγλικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

Δημοσιεύσεις και ανακοινώσεις σε συνέδρια και επιστημονικές συναντήσεις

 1. Z. W. Kundzewicz, and D. Koutsoyiannis, The peer review system revisited, Hydrology Journal Editors Meeting, Vienna, doi:10.13140/RG.2.2.32180.65920, Advances in Water Resources, Hydrological Processes, Hydrological Sciences Journal, Hydrology and Earth System Sciences, Journal of Hydrology, Journal of River Basin Management, Nordic Hydrology, Water Resources Research, 2006.

  [Επαναθεώρηση του συστήματος ισότιμης αξιολόγησης]

  [doc_id=713]        Αγγλικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

Διάφορα δημοσιεύματα

 1. D. Koutsoyiannis, Research funding as the enemy of innovation, Bishop Hill Blog, doi:10.13140/RG.2.2.31525.29928 , 2011.

  [Η χρηματοδότηση της έρευνας ως εχθρός της καινοτομίας]

  [doc_id=1170]        Αγγλικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο