Στοχαστική πρόγνωση της βροχής μέσω προσομοίωσης υπό συνθήκη με χρήση μοντέλου ομοιοθεσίας καταιγίδας

N. Mamassis, D. Koutsoyiannis, and E. Foufoula-Georgiou, Stochastic rainfall forecasting by conditional simulation using a scaling storm model, 19th General Assembly of the European Geophysical Society, Annales Geophysicae, Vol. 12, Supplement II, Part II, Grenoble, 324, 408, doi:10.13140/RG.2.1.1241.3682, European Geophysical Society, 1994.

[Στοχαστική πρόγνωση της βροχής μέσω προσομοίωσης υπό συνθήκη με χρήση μοντέλου ομοιοθεσίας καταιγίδας]

[doc_id=74]

[Αγγλικά]

Παρουσιάζεται ένα σχήμα στοχαστικής προσομοίωσης υπό συνθήκη, το οποίο βασίζεται στο πρόσφατο μοντέλο ομοιοθεσίας υετογραφήματος καταιγίδας (scaling model of storm hyetograph). Το σχήμα αυτό μορφοποιείται έτσι ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την πρόγνωση της χρονικής εξέλιξης της βροχόπτωσης. Γίνεται προσαρμογή του μοντέλου ομοιοθεσίας σε δεδομένα από την Ελλάδα και την Ιταλία. Επιπλέον, το μοντέλο ελέγχεται ως προς την περιγραφή στατιστικών ιδιοτήτων οι οποίες δεν χρησιμοποιούνται άμεσα στη διαδικασία προσαρμογής. Το σχήμα προσομοίωσης διατυπώνεται σε τρόπο ώστε να χρησιμοποιεί (ως δέσμευση για την προσομοίωση) οποιαδήποτε πληροφορία είναι διαθέσιμη για το επεισόδιο βροχής. Η εφαρμογή του σχήματος περιλαμβάνει δύο βήματα: πρώτα παράγουμε τη διάρκεια και το συνολικό ύψος του επεισοδίου βροχής και μετά επιμερίζουμε το συνολικό ύψος σε διαδοχικά ωριαία ύψη. Εξετάζονται δύο διαφορετικοί τύποι συνθηκών. Ο πρώτος τύπος αφορά στην ενσωμάτωση των ωριαίων υψών βροχής που έχουν προηγηθεί. Ο δεύτερος αναφέρεται σε πληροφορίες που δίνονται από μετεωρολογικές προγνώσεις, βάσει των οποίων μπορεί να προσεγγιστεί η διάρκεια και το συνολικό ύψος βροχής.

PDF Πλήρες κείμενο:

PDF Συμπληρωματικό υλικό:

Βλέπε επίσης: http://dx.doi.org/10.13140/RG.2.1.1241.3682

Σχετικές εργασίες:

Εργασίες μας που αναφέρονται σ' αυτή την εργασία:

1. D. Koutsoyiannis, and D. Pachakis, Deterministic chaos versus stochasticity in analysis and modeling of point rainfall series, Journal of Geophysical Research-Atmospheres, 101 (D21), 26441–26451, doi:10.1029/96JD01389, 1996.
2. D. Koutsoyiannis, and N. Mamassis, On the representation of hyetograph characteristics by stochastic rainfall models, Journal of Hydrology, 251, 65–87, 2001.

Άλλες εργασίες που αναφέρονται σ' αυτή την εργασία (αυτός ο κατάλογος μπορεί να μην είναι ενημερωμένος):

1. Nalbantis, I., Real-time flood forecasting with the use of inadequate data, Hydrological Sciences Journal, 45(2), 269-284, 2000.

Κατηγορίες: Μοντέλα βροχής, Ομοιοθεσία