Κατασκευή μοντέλου του υδροδοτικού συστήματος της Αθήνας

I. Nalbantis, D. Koutsoyiannis, and Th. Xanthopoulos, Modelling the Athens water supply system, 1st European Conference on Advances in Water Resources Technology, Athens, European Water Resources Association, 1991.

[Κατασκευή μοντέλου του υδροδοτικού συστήματος της Αθήνας]

[doc_id=77]

[Αγγλικά]

Παρουσιάζεται η διερεύνηση ενός πραγματικού προβλήματος υδατικών πόρων, το οποίο περιλαμβάνει θέματα προγραμματισμού, σχεδιασμού και διαχείρισης: Μελετάται το υδροδοτικό σύστημα της Αθήνας προκειμένου να υποστηριχτεί η μελλοντική του λειτουργία και ο σχεδιασμός εναλλακτικών έργων για τη βελτίωσή του. Το αξιοποιήσιμο δυναμικό του σημερινού συστήματος εκτιμάται με μεθόδους προσομοίωσης. Ο κίνδυνος αστοχίας του συστήματος ως προς την ικανοποίηση της κατανάλωσης εκτιμάται με παρόμοιες μεθόδους για διάφορα σενάρια κατανάλωσης και πολιτικές διαχείρισης, δίνοντας έμφαση στην κρίσιμη κατάσταση του 1989-90. Μελετώνται, εξ άλλου, εναλλακτικοί ταμιευτήρες στον ποταμό Εύηνο, εξετάζοντας ένα μεγάλο αριθμό τεχνικών λύσεων. Σε όλες τις διερευνήσεις παίρνονται υπόψη οι αβεβαιότητες στα υδρολογικά μεγέθη, στις διαρροές των ταμιευτήρων, στις καταναλώσεις καθώς και αυτές που αναφέρονται σε πιθανές καταστροφές αγωγών μεταφοράς. Τέλος, παρουσιάζεται ένα πρόγραμμα υπολογιστή το οποίο αναπτύχθηκε για την υποστήριξη της πολιτικής διαχείρισης του συστήματος Υλίκης-Μόρνου.

Σχετικές εργασίες: