Μη γραμμικές μέθοδοι σε πολυκριτηριακά προβλήματα βελτιστοποίησης υδατικών πόρων, με έμφαση στη βαθμονόμηση υδρολογικών μοντέλων

Α. Ευστρατιάδης, Μη γραμμικές μέθοδοι σε πολυκριτηριακά προβλήματα βελτιστοποίησης υδατικών πόρων, με έμφαση στη βαθμονόμηση υδρολογικών μοντέλων, Διδακτορική διατριβή, 391 pages, Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, Φεβρουάριος 2008.

[doc_id=838]

[Ελληνικά]

Επιχειρείται μια ολοκληρωμένη θεώρηση της βελτιστοποίησης μη γραμμικών διανυσματικών συναρτήσεων, καλύπτοντας τόσο το υπολογιστικό σκέλος (επισκόπηση και ανάπτυξη αλγορίθμων) όσο και στην εφαρμογή συναφών προσεγγίσεων στην επιστήμη και τεχνολογία υδατικών πόρων. Διατυπώνεται ένας πολυκριτηριακός εξελικτικός αλγόριθμος ανόπτησης-απλόκου, που αποσκοπεί στον εντοπισμό αντιπροσωπευτικών συμβιβασμών των αντικρουόμενων κριτηρίων σε πρόσφορες περιοχές του μετώπου Pareto, με σύζευξη διαφορετικών μεθοδολογικών προσεγγίσεων και εισαγωγή πρωτότυπων στοιχείων κατά τις διαδικασίες αποτίμησης και γέννησης λύσεων. Η επίδοση του αλγορίθμου ελέγχεται, σε σύγκριση με καταξιωμένες μεθόδους της βιβλιογραφίας, ως προς ένα πλήθος μαθηματικών προβλημάτων, καθώς και στην εκτίμηση των παραμέτρων στοχαστικών μοντέλων. Ως προς το τεχνολογικό σκέλος, η έμφαση δίνεται στην βαθμονόμηση σύνθετων υδρολογικών μοντέλων. Το πρόβλημα εξετάζεται ως προς διάφορες πτυχές του, από τη διαμόρφωση του μοντέλου (σχηματοποίηση, παραμετροποίηση) μέχρι τη στρατηγική επιλογής του καλύτερα συμβιβαστικού συνόλου παραμέτρων. Η ανάλυση γίνεται, αρχικά, σε θεωρητικό πλαίσιο, εστιάζοντας στα ζητήματα της αβεβαιότητας και της ισοδυναμίας (equifinality), ενώ στη συνέχεια διερευνάται μια εκτενής πιλοτική εφαρμογή στη λεκάνη του Βοιωτικού Κηφισού, όπου προσαρμόζεται ένα συνδυαστικό υδρολογικό, υδρογεωλογικό και διαχειριστικό μοντέλο.

PDF Πλήρες κείμενο:

PDF Συμπληρωματικό υλικό:

Σημείωση:

Εξεταστική επιτροπή: Δ. Κουτσογιάννης (επιβλέπων), Μ. Μιμίκου (μέλος συμβουλευτικής επιτροπής), Ν. Μαμάσης (μέλος συμβουλευτικής επιτροπής), Δ. Τολίκας, Γ. Καρατζάς, Ι. Ναλμπάντης, Μ. Καρλαύτης

Εργασίες μας που αναφέρονται σ' αυτή την εργασία:

1. A. Efstratiadis, I. Nalbantis, A. Koukouvinos, E. Rozos, and D. Koutsoyiannis, HYDROGEIOS: A semi-distributed GIS-based hydrological model for modified river basins, Hydrology and Earth System Sciences, 12, 989–1006, doi:10.5194/hess-12-989-2008, 2008.
2. A. Efstratiadis, and D. Koutsoyiannis, Fitting hydrological models on multiple responses using the multiobjective evolutionary annealing simplex approach, Practical hydroinformatics: Computational intelligence and technological developments in water applications, edited by R.J. Abrahart, L. M. See, and D. P. Solomatine, 259–273, doi:10.1007/978-3-540-79881-1_19, Springer, 2008.

Άλλες εργασίες που αναφέρονται σ' αυτή την εργασία (αυτός ο κατάλογος μπορεί να μην είναι ενημερωμένος):

1. Charizopoulos, N., and A. Psilovikos, Hydrologic processes simulation using the conceptual model Zygos: the example of Xynias drained Lake catchment (central Greece), Environmental Earth Sciences, 75:777, doi:10.1007/s12665-016-5565-x, 2016.

Κατηγορίες: Υδρολογικά μοντέλα, Βελτιστοποίηση