Κλίμα, νερό και υγεία στην αρχαία Ελλάδα

N. Zarkadoulas, D. Koutsoyiannis, N. Mamassis, and S.M. Papalexiou, Climate, water and health in ancient Greece, European Geosciences Union General Assembly 2008, Geophysical Research Abstracts, Vol. 10, Vienna, 12006, doi:10.13140/RG.2.2.31757.95207, European Geosciences Union, 2008.

[Κλίμα, νερό και υγεία στην αρχαία Ελλάδα]

[doc_id=848]

[Αγγλικά]

PDF Πλήρες κείμενο:

Βλέπε επίσης: http://dx.doi.org/10.13140/RG.2.2.31757.95207

Εργασίες μας που αναφέρονται σ' αυτή την εργασία:

1. N. Mamassis, S. Moustakas, and N. Zarkadoulas, Representing the operation of ancient reclamation works at Lake Copais in Greece, Water History, doi:10.1007/s12685-015-0126-x, 2015.

Άλλες εργασίες που αναφέρονται σ' αυτή την εργασία (αυτός ο κατάλογος μπορεί να μην είναι ενημερωμένος):

1. Founda, D., and C. Giannakopoulos, The exceptionally hot summer of 2007 in Athens, Greece—A typical summer in the future climate?, Global and Planetary Change, 67(3-4), 227-236, 2009.
2. #Parise, M., Underground aqueducts: A first preliminary bibliography around the world, Proceedings 3rd IWA Specialized Conference on Water & Wastewater Technologies in Ancient Civilizations, Istanbul, Turkey, 65-72, 2012.
3. #Antoniou, G. P., G. Lyberatos, E. I. Kanetaki, A. Kaiafa, K. Voudouris and A. N. Angelakis, History of urban wastewater and stormwater sanitation technologies in Hellas, Evolution of Sanitation and Wastewater Technologies through the Centuries, ed. by A.N. Angelakis and J.B. Rose, 99-146, IWA Publishing, London, 2014.

Κατηγορίες: Αρχαία επιστήμη και τεχνολογία, Εργασίες φοιτητών