Πρόγραμμα υπολογιστή για το χρονικό επιμερισμό της βροχής με χρήση διαδικασιών συνόρθωσης (ΥΕΤΟΣ)

D. Koutsoyiannis, and C. Onof, A computer program for temporal rainfall disaggregation using adjusting procedures (HYETOS), 25th General Assembly of the European Geophysical Society, Geophysical Research Abstracts, Vol. 2, Nice, doi:10.13140/RG.2.2.33488.10243, European Geophysical Society, 2000.

[Πρόγραμμα υπολογιστή για το χρονικό επιμερισμό της βροχής με χρήση διαδικασιών συνόρθωσης (ΥΕΤΟΣ)]

[doc_id=59]

[Αγγλικά]

Παρουσιάζεται ένα απλό και γενικής χρήσης μοντέλο που επιμερίζει την ημερήσια βροχή σε ωριαία. Συνδυάζει ένα υφιστάμενο μοντέλο προσομοίωσης της βροχής, που ανήκει στην κατηγορία των σημειακών ανελίξεων, με μια τεχνική για την κατάλληλη τροποποίηση των εξόδων αυτού του μοντέλου, μέσω της οποίας επιτυγχάνεται ο επιμερισμός. Ειδικότερα, χρησιμοποιεί ως στοχαστικό μοντέλο υποβάθρου για τη γέννηση της βροχής, το μοντέλο ορθογωνικών παλμών Bartlett-Lewis. Σε πρώτο βήμα γίνονται επαναλήψεις προκειμένου να παραχθεί μια σειρά συνθετικών βροχοπτώσεων που να μοιάζει στη δεδομένη σειρά σε ημερήσια κλίμακα. Στο βήμα αυτό γίνεται εστίαση αφενός στην αλληλουχία βροχερών/ξηρών περιόδων και αφετέρου στις εντάσεις βροχής. Στο δεύτερο βήμα εφαρμόζεται μια κατάλληλη διαδικασία συνόρθωσης - η αναλογική διαδικασία συνόρθωσης - για να αποκαταστήσει πλήρη συνέπεια της ωριαίας σειράς που έχει παραχθεί με τη δεδομένη ημερήσια σειρά, χωρίς να επηρεάσει τη στοχαστική δομή της που προκύπτει από το μοντέλο υποβάθρου. Η μέθοδος υλοποιείται σε ένα πρόγραμμα υπολογιστή με το όνομα Υετός (Hyetos) το οποίο δίνει διάφορες επιλογές στο χρήστη μέσα από ένα φιλικό παραθυρικό περιβάλλον. Το μοντέλο εφαρμόστηκε με επιτυχία με δεδομένα από διάφορες περιοχές με ξηρά όσο και υγρά κλίματα.

PDF Πλήρες κείμενο:

Βλέπε επίσης: http://www.itia.ntua.gr/e/softinfo/3

Εργασίες μας που αναφέρονται σ' αυτή την εργασία:

1. D. Koutsoyiannis, and C. Onof, Rainfall disaggregation using adjusting procedures on a Poisson cluster model, Journal of Hydrology, 246, 109–122, 2001.
2. D. Koutsoyiannis, C. Onof, and H. S. Wheater, Multivariate rainfall disaggregation at a fine timescale, Water Resources Research, 39 (7), 1173, doi:10.1029/2002WR001600, 2003.
3. Α. Ευστρατιάδης, Προσομοίωση και βελτιστοποίηση διαχείρισης υδροδοτικού συστήματος Αθήνας, 28 pages, Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, Ιανουάριος 2012.
4. P. Kossieris, C. Makropoulos, C. Onof, and D. Koutsoyiannis, A rainfall disaggregation scheme for sub-hourly time scales: Coupling a Bartlett-Lewis based model with adjusting procedures, Journal of Hydrology, 556, 980–992, doi:10.1016/j.jhydrol.2016.07.015, 2018.

Άλλες εργασίες που αναφέρονται σ' αυτή την εργασία: Δείτε τις στο Google Scholar ή στο ResearchGate

Άλλες εργασίες που αναφέρονται σ' αυτή την εργασία (αυτός ο κατάλογος μπορεί να μην είναι ενημερωμένος):

1. Wheater, H.S., R.E. Chandler, C.J. Onof, V.S. Isham, E. Bellone, C. Yang, D. Lekkas, G. Lourmas & M.-L. Segond, Spatial-temporal rainfall modelling for flood risk estimation, Stoch. Environmental Research and Risk Assessment, 19(6), 403-416, 2005.
2. Segond, M.-L., C. Onof and H.S. Wheater, Spatial-temporal disaggregation of daily rainfall from a generalized linear model, Journal of Hydrology, 331(3-4), 674-689, 2006.
3. Segond, M.-L., N. Neokleous, C. Makropoulos, C. Onof and C. Maksimovic, Simulation and spatio-temporal disaggregation of multi-site rainfall data for urban drainage applications, Hydrological Sciences Journal, 52(5), 917-935, 2007.
4. #Pui, A., A. Sharma and R. Mehrotra, A comparison of alternatives for daily to sub-daily rainfall disaggregation, 18th World IMACS / MODSIM Congress, 3535-3541, Cairns, Australia, 2009.
5. #Sharma, A., and R. Mehrotra, Rainfall Generation, in Rainfall: State of the Science (eds F. Y. Testik and M. Gebremichael), American Geophysical Union, Washington, DC, 10.1029/2010GM000973, 2010.
6. Engida, A. N., and M. Esteves, Characterization and disaggregation of daily rainfall in the Upper Blue Nile Basin in Ethiopia, Journal of Hydrology, 399 (3-4), 226-234, 2011.
7. #Hanaish, I. S., K. Ibrahim and A. A. Jemain, Daily rainfall disaggregation using HYETOS model for Peninsular Malaysia, Recent Researches in Applied Mathematics, Simulation and Modelling, 5th International Conference on Applied Mathematics, Simulation, Modelling (ASM '11), ISBN: 978-1-61804-016-9, Corfu Island, Greece, 146-150, 2011.
8. Pui, A., A. Sharma, R. Mehrotra, B. Sivakumar and E. Jeremiah, A comparison of alternatives for daily to sub-daily rainfall disaggregation, Journal of Hydrology, 470–471, 138–157, 2012.
9. Abdellatif, M., W. Atherton and R. Alkhaddar, Application of the stochastic model for temporal rainfall disaggregation for hydrological studies in north western England, Journal of Hydroinformatics, 15 (2), 555-567, 2013.
10. Yusop, Z., H. Nasir and F. Yusof, Disaggregation of daily rainfall data using Bartlett Lewis Rectangular Pulse model: a case study in central Peninsular Malaysia, Environmental Earth Sciences, 71 (8), 3627-3640, 2014.
11. Abdellatif, M., W. Atherton, R. M. Alkhaddar and Y. Z. Osman, Quantitative assessment of sewer overflow performance with climate change in North West of England, Hydrological Sciences Journal, 10.1080/02626667.2014.912755, 2014.
12. Villani, V., D. Di Serafino, G., Rianna, and P. Mercogliano, Stochastic models for the disaggregation of precipitation time series on sub-daily scale: identification of parameters by global optimization, CMCC Research Paper, RP0256, 2015.
13. Sun, Y., D. Wendi, D. E., Kim, and S.-Y. Liong, Deriving intensity–duration–frequency (IDF) curves using downscaled in situ rainfall assimilated with remote sensing data, Geoscience Letters, 6(17), doi:10.1186/s40562-019-0147-x, 2019.

Κατηγορίες: Στοχαστικός επιμερισμός, Μοντέλα βροχής, Στοχαστική